Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 39

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
408
CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI CHÍN
DAÂY TÖÏ ÑAÙY LOØNG
Quy Tö Vöông ñöa cao cheùn röôïu cöôøi lôùn:
-Tröôùc maët toaøn laø nhöõng baäc cao minh, quanh mình laø khoâng khí cuûa moät ngaøy
ñaïi hyû, caùc laïc thuù nhaân sanh thieát töôûng nhö gom tuï caû laïi döôùi maùi leàu naøy ! Naøo,
caùc vò naâng cheùn, uoáng möøng cho coâng chuùa ñi !
Röôïu laø loaïi röôïu ngon, ai thaáy maø khoâng uoáng ? Huoáng hoà taïi leàu, nhöõng ngöôøi
hieän dieän ñeàu laø saâu röôïu ?
Röôïu ngon laïi ñöôïc môøi, maø chuû nhaân môøi laïi laø baäc Vöông giaû caùi vinh döï coäng
vôùi höông vò röôïu, caøng laøm cho caùi höùng uoáng röôïu daâng cao.
Taát caû cuøng naâng cheùn, taát caû cuøng caïn cheùn qua moät hôi !
Khung caûnh ñaõ vui, röôïu laïi gôïi höùng, caùi vui taêng gia gaáp vaø taêng gia maïnh.
Nhöng taát caû vui, chæ coù Hoà Thieát Hoa khoå !
Moät con ngöôøi haøo phoùng thaùnh tính, trong hieän tình, nhìn cheùn röôïu nhö taân
nöông luùc ñoäng phoøng nhìn taân lang,, beõn leõn, söôïng suøng, ngaãng ñaàu khoâng noåi,
thì noùi chi ñeán vieäc naâng cheùn uoáng caïn ?
Meï vôï, ngaøy ñaàu tieân, coù meï vôï naøo chaúng chuù yù ñeán chaøng reå ? Chuù yù ñeå töï taùn
thöôûng laáy mình choïn ñöôïc moät ngöôøi xöùng ñaùng cho con gaùi göûi phaän trao thaân,
caøng taùn thöôûng laïi caøng thích thuù, caøng thöông meán chaøng reå, bôûi töø ñaây, ruûi may
troïn ñôøi ngöôøi con gaùi naèm troïn trong tay thanh nieân kia.
Vaø khi bieát chaéc con gaùi seõ ñöôïc haïnh phuùc beân caïnh con ngöôøi xöùng ñaùng, thì
coøn gì thích thuù baèng ?
Nhöng Quy Tö Vöông phi chæ nhìn thoaùng qua Hoà Thieát Hoa, ban cho y moät
maâm chaâu ngoïc, roài lôø ñi, chaúng ngoù ngaøng gì ñeán y nöõa.
Giôø ñaây, baø chaêm chuù nhìn Tieåu Phi.
Baø nhìn moät luùc roài, naâng cheùn, nhaáp nhaùp moät tyù röôïu, ñoaïn ñöùng leân, thoát:
-Caùc vò cöù taän tình vui veû vôùi nhau, giaø coøn beänh, trong ngöôøi chaúng ñöôïc khoeû
laém, khoâng ngoài laâu vôùi caùc vò noåi, giaø xin caùo töø.
Tieåu Phi ñöa maét nhìn theo boùng baø khuaát daàn beân sau maøn, taâm thaàn nhö phieâu
phöôûng xa xa
Cô Baêng Nhaïn thaáp gioïng thoát:
-nghó vô nghó vaãn, laø caùi quyeàn cuûa moïi ngöôøi, song ngöôi neân nghó vô vaån khi
tao ngoä baát cöù moät nöõ nhaân naøo khaùc, tuyeät ñoái khoâng neân xao troän taâm thaàn ñoái
vôùi baø naøy, vì ngöôøi ta laø moät Vöông phi, choàng ngöôøi ta ñang ñaõi röôïu ngon !
Tieåu Phi mæm cöôøi.
Chöøng nhö chaøng muoán tranh bieän vôùi Cô Baêng Nhaïn, song nghó sao chaúng roõ,
laïi thoâi.
Long hổ phong vân - Hồi 39 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 39 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 39 9 10 184