Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 4

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
36
CHÖÔNG THÖÙ TÖ
MOÄT TRAÊM MÖÔØI BA
Moät nuï cöôøi aùc hieåm loä treân vaønh moâi moïng ñoû cuûa nöõ nhaân, naøng muoán buoâng
moät caâu theo yù nieäm vöøa phaùt sinh trong taâm naõo, nhöng Tieåu Phi khoâng ñeå cho
naøng kòp phaùt bieåu yù kieán, chaøng laïi chuïp tay naøng nhìn thaúng vaøo maét naøng tieáp
noùi:
-Laõnh coâ nöông ! Neáu coâ nöông muoán tìm vieân ngoïc naøo trong caùt giöõa Ñaïi maïc,
thieát töôûng coâ nöông caàn phaûi nghe taïi haï !
Laõnh coâ nöông ! Baát quaù chaøng goïi theá laø ñeå mæa naøng tröôùc caùi veû laïnh luøng
muoân ñôøi khoâng noâng noåi cuûa naøng.
Chaøng thoát leân caâu ñoù vôùi gioïng heát söùc dòu aám khoâng khaùc naøo ñoâi tình nhaân
taâm söï nhoû to hoaïch ñònh moät chöông trình kieán taïo töông lai.
Töông lai dñaây laø caùi bí maät ñang aån mình trong xaùc cheát. Phaûi tìm caùi bí maät ñoù
duø moät mình chaøng duø coù nöõ nhaân tham gia haønh ñoäng.
Nöõ nhaân laïi ñieåm moät nuï cöôøi:
-Ta coù phaûi hoï Laõnh ñaâu !
Tieåu Phi chôùp maét:
-Vaäy taïi haï phaûi xöng hoâ nhö theá naøo ?
Nöõ nhaân boãng traàm göông maët laïnh luøng:
-Thoâi ñöôïc ! Ngöôi cöù goïi ta laø Laõnh coâ nöông ñi !
Tieåu Phi thôû daøi maáy tieáng :
-Vieäc thöù nhaát, chuùng ta phaûi nghieân cöùu caån thaän. Thieân nhaát thaàn thuûy khoâng
theå ñoåi laáy baïc vaøng, chaâu ngoïc. Thieân nhaát thaàn thuûy cuõng khoâng phaûi linh döôïc,
thaàn coâng, giuùp con ngöôøi tinh tieán voõ nghieäp, thì keû troäm noù, nhaèm vaøo muïc tieâu
naøo ?
Nöõ nhaân cöôøi laïnh:
-Caâu hoûi ñoù, chæ coù ngöôi môùi ñuû tö caùch giaûi ñaùp !
Tieåu Phi khoâng löu yù ñeán söï mæa mai cuûa naøng, thaûn nhieân tieáp noái:
-Thieân nhaát thaàn thuûy coù caùi coâng duïng duy nhaát laø haïi ngöôøi maø haïi ngöôøi thì
coù bieát bao nhieâu phöông tieän ? Caàn gì phaûi maïo hieåm vaøo taän Thaàn Thuûy Cung
troäm vaät ñoù ! Phaûi coù moät nguyeân nhaân naøo thuùc ñaåy keû voâ danh vaøo taän hang
roàng, ñoäng raén, troäm ñöôïc vaät ñoù, moät nguyeân nhaân quan troïng chöù khoâng theå do
söï caàu kyø…
Nöõ nhaân bóu moâi:
-Thì chuùng ta muoán bieát caùi nguyeân nhaân ñoù ! Hay ñuùng hôn laø ta ñang muoán
bieát ñaây ! Bieát ñöôïc nguyeân nhaân ñoù laø quaù ñuû roài !
Tieåu Phi laïi tieáp :
Long hổ phong vân - Hồi 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 4 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 4 9 10 650