Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 40

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
418
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI
HOÄ GIAÙ QUAÙ CHAÄM
Quy Tö Vöông kinh haõi thaát saéc, hoûi gaáp:
-Traùng só … traùng só muoán gì ? …
Ngoâ Thanh Thieân cöôøi rôïn:
-Chaúng coù gì quan troïng ! Baát quaù ta caàn chieác ñaàu laâu cuûa Vöông gia maø thoâi !
Quy Tö Vöông khieáp quaù, laáp vaáp hoûi tieáp:
-Boån vöông toán hao bao nhieâu baïc vaøng, thænh hai vò töø Tröông Gia khaåu tôùi ñaây,
taïi sao hai vò laïi trôû kieám ñaâm laïi boån vöông !
Ngoâ Thanh Thieân höø moät tieáng khoâng duøng danh töø Vöông gia nöõa:
-Bao nhieâu baïc vaøng ? Ngöôi thöû noùi cho anh em ta xem ?
Quy Tö Vöông ñaùp gaáp:
-Moät vaïn löôïng baïc !
Ngoâ Thanh Thieân cöôøi ha haû:
-Keû ñoái ñaàu cuûa ngöôi laïi hieán cho ta hai vaïn löôïng !
Quy Tö Vöông traàm gioïng:
-Hai vò laø nhöõng trang hieäp só, bieát ñaïo nghóa, sao laïi vì caùi lôïi nhoû maø queân lôøi
höùa troïng ñaïi ?
Ngoâ Thanh Thieân cöôøi vang:
-Hieäp só ! Hieäp só ! Maáy tieáng ñoù trò giaù ñöôïc bao nhieâu ñoàng tieàn ?
Roài y ngöng cöôøi tieáp noái:
-Ngöôøi saép cheát, cheát gaáp, ta caàn phaûi giaùo huaán ngöôi. Phaøm ñaõ ham tieàn, töùc
nhieân khoâng phaûi laø hieäp só ! Ta ñaõ nhaän tieàn cuûa ngöôi, laø ta cuõng coù theå nhaän tieàn
cuûa ngöôøi khaùc. Moùn tieàn cuûa ngöôøi naøo troïng laø ta phaûi haønh ñoäng cho ngöôøi ñoù !
Quy Tö Vöông cöôøi khoå:
-Nhö vaäy laø boån vöông muø caû maét !
Ngoâ Thnh Thieân gaät ñaàu:
-Ñuùng laø ngöôi muø ! Khoâng hôn khoâng keùm ! Cho ngöôi bieát caùi tin ngöôi vöøa
neâu ra, khoâng chính xaùc laém ! Chuùng ta ñeán chaúng phaûi boán ngöôøi maø laø saùu !
Quy Tö Vöông troá maét:
Coøn hai ngöôøi nöõa ?
Ngoâ Thanh Thieân ñaùp:
-Baây giôø thì ñaõ coù maët roài. Ngöôi coù bieát ai ñi goïi hoï chaêng ?
Tyø Baø Coâng Chuùa voït mieäng hoûi:
-Coù phaûi Ñoã Hoaøn khoâng ?
Ngoâ Thanh Thieân cöôøi lôùn:
Long hổ phong vân - Hồi 40 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 40 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 40 9 10 209