Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 42

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
aøy ...
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
441
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI HAI
PHUÙC TÖØ ÑAÂU ÑEÁN
Ñeâm xuoáng saâu.
Röôïu vaãn uoáng thôm, tieáng cöôøi tieáng noùi vaãn oàn aøo, song moät nhoùm ngöôøi duø
ñoâng, cuõng quaù ít giöõa sa maïc meânh mang, khoâng lam sao laán aùt ñöôïc caùi laïnh luøng
tòch mòch cuûa bao la.
Hôn nöõa, caùi laïnh luøng tòch mòch ñoù laïi naëng ñoïng saùt khí.
Cô Baêng Nhaïn quaán chieác chaên quanh mình, ngoài nôi coäi caây döïa bôø ao nhìn
khoâng chôùp nhöõng aùnh sao ñeâm.
Vaø sao ñaõ baét ñaàu nhaït saùng, thöa daàn.
Haén ngoài ñoù baát ñoäng, chöøng nhö haén ñònh thi gan cuøng tueá nguyeät, haén seõ ngoài
ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa vuõ truï, neáu haén coù theå soáng baèng vuõ truï.
Haén khoâng bao giôø ngaùn tòch mòch, khoâng bao giôø bieát sôï.
Boãng moät bình röôïu töø ñaâu quaêng ñeán, coù theå laø ngöôøi quaêng bình röôïu nhaém
ngay ñaàu Cô Baêng Nhaïn maø lao tôùi.
Haén vaãn ngoài baát ñoäng, song chieác bình laïi naèm goïn trong tay haén.
Tieåu Phi böôùc tôùi lieàn.
Chaøng nhìn leân khoâng, roài thôû daøi:
-ÔÛ ñaây, caùi laïnh raát laï kyø, moät caùi laïnh ñöôïm naëng taø khí...
Chôït y vöøa thaáy toùc cuûa Cô Baêng Nhaïn nhö coù ñoùng moät lôùp baêng moûng cau
maøy tieáp:
-Ngöôi khoâng uoáng röôïu, laïi khoâng ñöùng leân, böôùc tôùi böôùc lui, vaän ñoäng cô theå,
cöù ngoài yø moät choã, khoâng kheùo laïi bò reùt coùng ngöôøi ñaáy!
Cô Baêng Nhaïn cöôøi nhaït:
-Caùi laïnh khoâng laøm cheát noåi ta!
Roài haén môû nuùt bình, noác moät hôi röôïu, ñoaïn töø töø tieáp:
-Ta ngoài ñaây, baát ñoäng nhö vaäy, môùi coù theå phaùt giaùc ra moät xuaát hieän baát ngôø.
Neáu ta ñöùng leân, ñi tôùi ñi lui thì khoâng theå naøo quan saùt ñuû moïi phía.
Tieåu Phi nhìn haén, thôû daøi:
-Treân theá gian naøy, coù ai thaáy ñöôïc ngöôi vì baèng höõu maø chòu ñoùi, chòu laïnh?
Cô Baêng Nhaïn traàm göông maët laïnh luøng:
-Ta chæ laøm nhöõng vieäc ta thích laøm, ai xem ta nhö theá naøo, maëc keû aáy bôûi ñieàu
ñoù chaúng quan heä gì ñeán ta!
Long hổ phong vân - Hồi 42 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 42 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 42 9 10 378