Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 43

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
451
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI BA
MAÙU NHUOÄM ÑOÄNG PHOØNG
Tieåu Phi höø nheï moät tieáng, öôùm hoûi:
-Ngöôi... Khoaùi chöù?
Hoà Thieát Hoa cöôøi hì hì:
-Khoaùi laø caùi chaéc!
Tieåu Phi laïi höø moät tieáng nöõa:
-Ngöôi... ngöôi coù thaáy taân nöông töû roài chöù!
Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn hôn moät chuùt:
-Ngöôi cho ta laø moät chaøng reå ngoác? Ngay trong ñeâm taân hoân khoâng nhìn maët vôï
laïi boû ñi aø?
Tieåu Phi ñöa tay vuoát choùp muõi:
-Ngöôi... ngöôi khoâng phaùt caùu?
Hoà Thieát Hoa baät cöôøi ha haû:
-Phaùt caùu? Taïi sao ta phaûi phaùt caùu? Cho ngöôi bieát, chöa co luùc naøo ta haân hoan
baèng luùc naøy!
Tieåu Phi troá maét nhìn y:
-Ngöôi tænh röôïu chöa?
Hoà Thieát Hoa cöôøi roøn:
-Tænh röôïu? Chöa luùc naøo ta tænh nhö luùc naøy!
Tieåu Phi söõng sôø. Chaøng khoâng theå môû mieäng hoûi gì nöõa!
Hoà Thieát Hoa ñieàm nhieân:
-Ñöông nhieân ngöôi bieát roõ, taân nöông töû chaúng phaûi laø Tyø Baø Coâng Chuùa!
Tieåu Phi mô maøng:
-ÖØ !
Hoà Thieát Hoa tieáp:
-Cho neân ngöôi nghó taân nöông chaúng daùm xuaát ñaàu loä dieän laø vì maët roã chaèng,
maët ñaày noát ruoài, maët naùm ñen, xaáu xí nhö ma lem, tôûm nhö nöõ daï xoa! Coù ñuùng
vaäy khoâng?
Tieåu Phi mæm cöôøi:
-Coù theå khoâng xaáu, baát quaù...
Hoà Thieát Hoa cöôøi vang:
Long hổ phong vân - Hồi 43 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 43 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 43 9 10 901