Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 46

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
483
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI SAÙU
NHAÙT KIEÁM THAÄN TROÏNG
Ñoaøn ngöôøi möøng rôõ phi thöôøng, giuïc laïc ñaø chaïy ñi nhanh veà phía ñoù. Nhöng,
laõo nhaân laõnh ñaïo ñoaøn ngöôøi göông maët haèn roõ neùt phong söông, quaùt lôùn:
-Khoâng ñi ñöôïc! Khoâng ñeán nôi ñoù ñöôïc!
Ñoaøn ngöôøi döøng laïi ngay.
Vaø ai ai cuõng loä veû haùo höùc, duø khoâng daùm caõi lònh laõo nhaân coù gioïng noùi khaøn
khaøn.
Laõo nhaân toû veû sôï seät, rung rung gioïng, hoûi:
-Caùc ngöôi coù bieát nôi ñoù laø ñòa phöông naøo chaêng?
Caùc ngöôi kia laéc ñaàu.
Moät ngöôøi caát tieáng:
-Ñòa phöông naøo thì sao? Chuùng ta chæ caàn moät ñòa phöông coù nöôùc...
Tieáng nöôùc ñöôïc buoâng ra, taát caû ñeàu saùng maét leân.
Roài taát caû nhö cuoàng loaïn, cuøng gaøo leân, vôùi caùi gioïngkhaøo khaøo cuûa ngöôøi nhòn
khaùt töø laâu:
-Nöôùc, nöôùc, nöôùc...
Chính laõo nhaân cuõng ñöa löôõi khoâ queùt quanh vaønh moâi. Laõo thôû daøi:
-Nöôùc! Nôi ñoù, haún coù nöôùc thaät, song tröôùc khi ñöôïc uoáng nöôùc, caùc ngöôi seõ
thaáy ñao, ñao beùn chöïc chôø chaët ngang coå caùc ngöôi. Chöa uoáng ñöôïc nöôùc maø ñaàu
lìa khoûi coå roài, coøn tìm nöôùc laøm chi. ôû ñaây, duø cheát khaùt, caùi cheát ñeán chaäm. Ñeán
ñoù, chaúng nhöõng khoâng uoáng ñöôïc nöôùc maø coøn cheát ngay. ôû ñaây coøn hi voïng soáng,
ñeán ñoù khoâng traùnh khoûi cheát!
Taát caû ñeàu nhìn nhau, roài ñeàu hoûi:
-Taïi sao?... Taïi sao?...
Laõo nhaân ñaùp:
-Chæ vì nôi ñoù... Baùn Thieân Phong...
Hai ngöôøi töø treân laïc ñaø rôi xuoáng.
Roài hai ngöôøi nöõa rôi theo, hai ngöôøi naøy naèm baát ñoäng.
Caùi oai danh cuûa Baùn Thieân Phong quaû thaät laøm khieáp ngöôøi.
Boãng moät ngöôøi rung gioïng keâu leân:
-Toâi baát chaáp! Toâi muoán ñeán ñoù, coù cheát cuõng cam! Toâi khoâng chòu noåi hình
phaït naøy!
Haén coøn ngoài treân laïc ñaø, haén giuïc laïc ñaø chaïy ñi.
Long hổ phong vân - Hồi 46 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 46 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 46 9 10 111