Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 48

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
507
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI TAÙM
BAÙM NHÖ ÑÆA ÑOÙI
Ngöôøi coù daùng veû phuù thöông mæm cöôøi thoát:
-Taïi haï cöù lo sôï traùng só gaëp ñieàu gì ngoaøi yù töôûng, song Maãn töôùng quaân laïi baûo
kieám phaùp cuûa traùng só tuyeät luaân, nhaát ñònh laø khoâng ai laøm gì noåi traùng só, duø coù
gaëp trôû ngaïi. Quaû thaät Maãn töôùng quaân coù nhaõn löïc hôn ngöôøi!
Ngoâ Cuùc Hieân vuoát choøm raâu thöa, cöôøi nheï:
-Hoàng töôùng coâng quen neáp soáng laàu cao cöûa roäng, khoâng am töôøng söï vieäc voõ
laâm. Cho neân khoâng bieát ñöôïc Hoàng huynh coù kieám phaùp nhö theá naøo! Cho duø giöõa
choán traêm vaïn huøng binh, laáy ñaàu thöôïng töôùng, Hoàng huynh vaãn laøm ñöôïc deã
daøng, nhö thoø tay vaøo tuùi laáy vaät duïng!
Maàn töôøng quaân voã baøn cöôøi lôùn:
-Chæ mong Hoàng traùng só khoâng laáy ñaàu cuûa boån soaùi thoâi.
Y noùi tieáng Haùn löu loaùt voâ cuøng, laïi coù nhieàu yù nghóa, toû roõ con ngöôøi coù taâm cô
saéc beùn.
Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng nhìn hoï, boãng hoûi:
-Caùc vò ñaõ ñeán ñoù, taïi sao khoâng vaøo thaúng trong khaùch saïn?
Ngoâ Cuùc Hieân mæm cöôøi:
-Noùi chuyeän trong khaùch saïn, duø sao cuõng baát tieän. Haø huoáng Maãn töôùng quaân
cuøng Baùn Thieân Phong laïi coù duyeân höông haûo vôùi nhau.
Maãn töôùng quaân cöôøi lôùn:
-Chaúng daùm giaáu Hoàng traùng só, Baùn Thieân Phong voán laø moät duõng töôùng döôùi
tröôùng cuûa boån soaùi, töø ngaøy haén haønh ngheà cöôøng ñaïo, haén giuùp boån soaùi raát nhieàu
vieäc. Ñang luùc traùng só ñuøa côït haén maø boån soaùi xuaát hieän thì traùng só coøn vui veû gì
ñöôïc nöõa.
Nhaát Ñieåm Hoàng buoâng goïn:
-ÖØ !
Thì ra, cöôøng ñaïo vaø töôùng quaân caâu keát vôùi nhau. Y coøn noùi chi hôn.
Hoàng y thieáu nöõ baät cöôøi ha haû:
-Ngöôi bieát khoâng, veà vaán ñeà quaân phí cho cuoäc cöû söï cuûa Maãn töôùng quaân,
chính Baùn Thieân Phong cung caáp moät phaàn lôùn ñoù!
Ngöôøi guø löng thaàm nghó:
-Thì ra laø theá! Giôø ñaây coâng vieäc cuûa caùc ngöôi caàm nhö hoaøn taát, caùc ngöôi sôï
Baùn Thieân Phong ñoøi phaàn thöôûng, cho neân gieát haén ñi ñeå khoûi phaûi chia phaàn.
Long hổ phong vân - Hồi 48 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 48 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 48 9 10 834