Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 5

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
47
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM
BA MÖÔI VAÏN LÖÔÏNG
Saùt Thuû Ngoïc Lang Phaán Dieän Maïnh Thöôøng Laõnh Thu Hoàn ñang xoay quanh
khaùch chôi, thi trieån taøi xaõ giao, boãng moät trang haùn vaän y phuïc hoa leä, ñaàu soùi,
maét chuoät, coù veû haáp taáp, xuaát hieän treân maøn cöûa, vöøa nghieâng mình, vöøa ñieåm
moät nuï cöôøi, thoát:
-Chaøo thieáu trang chuû !
Laõnh Thu Hoàn thoaùng traàm göông maët, chaáp tay sau löng thuûng thaúng böôùc ra,
maøy cau laïi:
-Trình Tam ! Nôi ñaây laø cho ngöôi lai vaûng aø ?
Trình Tam cuùi raïp mình xuoáng, cöïc ñoä cung kính:
-Tieåu nhaân naøo daùm tuøy höùng maø ñeán ñaây ? Chæ vì …
Haén taëc löôõi, gaõi tay, coá veû moät nuï cöôøi duyeân daùng, tieáp:
-Ñeâm qua, coù moät vò haøo khaùch, taïi Tieåu Tuùy Laâu trong moät côn höùng boác leân,
daùm vung ra ba vaïn löôïng trong tieäc röôïu coù caû maù ñaøo ! Tieåu nhaân ñaõ doï bieát
chaéc chaén, tuùi haén coøn naëng laém, maø tay haén laïi ñang ngöùa, haén laïi tìm moät canh
baïc to. Ta nhaän thaáy moùn bôû neân ñöa haén ñeán ñaây cho thieáu gia !
Laõnh Thu Hoàn troá maét:
-A ! Haén laø ai ?
Trình Tam ñaùp nhanh:
-Hoï Tröông teân Khieáu Laâm.
Laõnh Thu Hoàn voã traùn:
-Tröông Khieáu Laâm ? Caùi teân laï ? Laï laém !
Trình Tam voäi tieáp:
-Nghe noùi haén ít khi vaøo Trung thoå ! Vì vaäy maø
Laõnh Thu Hoàn chaën ngang:
-Ngöôi bieát nhöõng ngöôøi ñang tôùi taïi ñaây laø nhöõng ai chöù ? Caùi qui leä ñaõ ñònh
nhö vaäy roài, khoâng theå tieáp ñoùn nhöõng ngöôøi khoâng coù lai lòch roõ raøng.
Trình Tam nhoeûn mieäng cöôøi:
-Thieáu gia cöù yeân trí ! Haén coù lai lòch to laém ñaáy. Haén laø moät tay buoân saâm coù uy
theá raát lôùn taïi Tröôøng baïch sôn, vuøng Quan ngoaïi. Ñaây laø moät trong nhöõng chuyeán
du haønh cuûa haén vaøo Teá Nam tìm mua caùc loaïi thuoác quùy !
Laõnh Thu Hoàn gaät ñaàu:
-Vaäy ra haén laø moät laùi buoân saâm vaø döôïc lieäu khaùc ? Ñöôïc roài, ñeå ta nhìn qua
haén moät tyù, roài seõ quyeát ñònh.
Long hổ phong vân - Hồi 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 5 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 5 9 10 234