Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 50

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
527
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI
RÖÔÏU SAY, VIEÄC HOÛNG
Hoà Thieát Hoa ñöa tay taû ñaäp vaøo tay höõu, laàm thaàm:
-Laõo Xuù Truøn vaø Töû Coâng Keâ ñaõ hai hoâm roài khoâng veà, haún caû hai coù gaëp moät
bieán coá gì ñoù!
Boãng moät con laïc ñaø vöôït leân.
Voõ só treân löng laïc ñaø hoûi:
-Phía tröôùc coù moät nôi maùt meû, mình neân döøng laïi ñoù nghæ moät luùc chaêng?
Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm maáy phuùt:
-Chuùng ta ñi ñöôïc bao nhieâu ñöôøng roài?
Voõ só ñaùp:
-Ñoä möôi daëm!
Hoà Thieát Hoa cau maøy:
-Môùi ñi möôi daëm ñaõ ñoøi nghæ. Naêm möôi daëm ñöôøng ñeán luùc naøo môùi ñi heát?
Ñeán ngaøy mai chaêng?
Voõ só cöôøi vuoát:
-Ñi naêm möôi daëm ñöôïc treân sa maïc baèng ñi naêm traêm daëm ôû nhöõng nôi khaùc.
Vaát vaû laém ñoù traùng só ôi! Haø huoáng laïc ñaø laïi chôû maáy ngaøn löôïng vaøng, moät troïng
löôïng ñaùng keå.
Hoà Thieát Hoa baät cöôøi:
-Voâ luaän nhö theá naøo, neáu nghæ chaân baây giôø, e quaù sôùm! Chuùng ta phaûi ñi laøm
sao cho troïn khoaûng ñöôøng naêm möôi daëm tröôùc khi ñeâm xuoáng. Ta muoán thaáy caùi
ngöôøi ñeán ñoåi vaät vôùi ta gaáp, keû ñoù coù hình daùng nhö theá naøo?
Y vöøa thoát, vöøa giuïc laïc ñaø chaïy nhanh hôn.
Voõ só ñoù thôû daøi, laàm thaàm:
-Ñi nhö ngöôi, chæ sôï luùc ñeán nôi roài, ngöôi cuõng xæu maø laïc ñaø cuõng laû. Neáu ñoái
phöông trôû maët thì ngöôi phaûi laøm sao?
Moät voõ só khaùc giuïc laïc ñaø tieán leân, tieáp:
-Traùch nhieäm khoâng noùi chuùng ta, haén coù sinh cöôøng thì cöù ñeå cho haén ñi. Luùc
ñeán nôi roài, coù xaûy ra cuoäc giao thuû, chuùng ta cöù ñöùng ngoaøi xa, maëc haén ñoái phoù
vôùi ñòch.
Voõ só thöù ba tieáp:
-Caùi boïn ngöôøi Haùn nhö haén, chaúng hieåu lyù gì caû. Hoï töôûng sa maïc nhö Trung
Nguyeân, ñoäng chuyeän gì laø voã ngöïc laém taøi, chung quy roài cuõng guïc ñaàu chòu khoå!
Long hổ phong vân - Hồi 50 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 50 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 50 9 10 10