Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 51

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
537
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI MOÁT
LIEÄU VIEÄC NHÖ THAÀN
Hoà Thieát Hoa töï thaùn:
-Nhaân vò taøi töû ! Ñieåu vò thöïc vong ! … Bieát vaäy sao con ngöôøi coøn khoå ? Sao ta
laïi khoå ? Sao coù ngöôøi cöù khoå ?
Nöõ nhaân aùo traéng bóu moâi :
-Ngöôi sôï ?
Hoà Thieát Hoa tröøng maét:
-Taïi haï sôï ? Sôï gì ?
Nöõ nhaân aùo traéng laïnh luøng:
-Ngöôi sôï ta gieát ngöôi, chöù gì ?
Hoà Thieát Hoa baät cöôøi lôùn:
-Ba xem taïi haï coù phaûi laø ngöôøi sôï cheát chaêng ?
Nöõ nhaân ñieàm nhieân:
-Ngoaøi maët, ngöôi coù veû anh huøng, song trong taâm, ngöôi vaãn sôï nhö thöôøng !
Baø khoâng ñôïi nghe Hoà Thieát Hoa ñaùp laøm sao, voã tay maáy tieáng.
Töø treân quyû thuyeàn laäp töùc coù maáy ñaïi haùn nhaûy xuoáng, khuaân soá vaøng vaø chaâu
ngoïc treân löng laïc ñaø.
Hoà Thieát Hoa cao gioïng:
-Baø ñöøng queân, nhöõng vaät ñoù ñaùnh ñoåi Cöïc Laïc Tinh ñaáy !
Nöõ nhaân aùo traéng quay mình:
-Ngöôi ñònh mang Cöïc Laïc Tinh trôû veà ?
Hoà Thieát Hoa ñaùp :
-Töï nhieân !
Nöõ nhaân aùo traéng cöôøi laïnh:
-Theá laø ngöôøi nghó ta khoâng gieát ngöôi ! Baèng vaøo ñaâu ngöôi nghó nhö vaäy ?
Hoà Thieát Hoa cao gioïng:
-Tröø ra taïi haï cheát thì thoâi ! Coøn soáng phuùt giaây naøo, taïi haï coøn nghó ñeán vieäc
mang Cöïc Laïc Tinh trôû veà.
Nöõ nhaân ruøn vai:
-Theá laø ngöôøi muoán cheát !
Hoà Thieát Hoa tröøng maét khoâng noùi gì nöõa.
Hoà Thieát Hoa chôø cheát.
Y naèm moäng cuõng khoâng töôûng laø luùc ñoù Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn ñang ôû gaàn
y, theo doõi y töøng cöû ñoäng, ngoân töø.
Long hổ phong vân - Hồi 51 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 51 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 51 9 10 24