Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 52

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
546
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI HAI
HOA BIEÅN MEÂ HOÀN
Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm :
-Neáu thöøa nhaän laø moät teân khoán naïn maø coù röôïu uoáng thì mình cöù thöøa nhaän moät
laànchaéc cuõng chaúng ñeán ñoåi naøo !
Y toan ñöa mieäng bình leân mieäng y, Tyø Baø coâng chuùa voäi ñöa tay giaät chieác bình
laïi buoâng goïn:
-Khoâng cho ngöôi uoáng !
Hoà Thieát Hoa söõng sôø:
-Sao theá coâng chuùa ?
Tyø Baø coâng chuùa laïnh luøng:
-Ta ñoåi chuû yù chöù coù sao ?
Hoà Thieát Hoa hoûi laïi:
-Maø sao coâng chuùa ñoåi chuû yù chöù ? Sao coâng chuùa ñoå nhanh theá ?
Tyø Baø coâng chuùa khoâng ñaùp, chæ hoûi laïi:
-Nhöõng vaät kia coù phaûi cuûa laõo Xuù Truøn khoâng ?
Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn:
-Chieác giaøy vaø caùi aùo loùt laø cuûa Töû Coâng Keâ, coâng chuùa ñöøng ñem nhöõng vaät ñoù
ngaâm giaám, giaám ñoù thuùi laém, coâng chuùa thích muøi chöù taïi haï thì ngaùn voâ cuøng !
Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi:
-Ta ñaâu coù ghen ! … Ta coù yù khaùc maø ! Ngöôi nghó xem nhöõng vaät kia, laõo Xuù
Truøn ñi ñaâu cuõng mang theo, nhöng giôø ñaây haén ñem choân saâu döôùi ñaát, coøn haén
thì …
Hoà Thieát Hoa voäi giaûi thích:
-Haén ñaõ caûi söûa dung maïo, neáu mang nhöõng vaät ñoù trong ngöôøi, keû khaùc baét gaëp
thì nghi ngôø, thaønh ra haønh tung seõ bò baïi loä ! Ñöông nhieân haén phaûi giaáu …
Tyø Baø coâng chuùa vaãn thôû daøi:
-Mang trong mình thì coøn ai baét gaëp ñöôïc ? Tröø ra, trong chuyeán ñi naøy haén ieát
tröôùc laø phaûi bò nguy cô, sôï bò luïc soaùt trong ngöôøi neân haén môùi boû laïi !
Hoà Thieát Hoa thoaùng bieán saéc :
-Coâng chuùa noùi ñuùng ! Röôïu naøy, taïi haï khoâng uoáng ñöôïc roài ! Ñöøng noùi chi laõo
Xuù Truøn ñeå nhöõng vaät ñoù laïi, ñeán caû Töû Coâng Keâ cuõng ñaønh phaûi rôøi nhöõng vaät maø
y quyù nhaát traàn ñôøi. Neáu khoâng tieân ñoaùn seõ gaëp nguy hieåm, thì nhaát ñònh hoï khoâng
ñeå nhöõng vaät naøy laïi ñaây !
Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi ñaùp:
Long hổ phong vân - Hồi 52 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 52 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 52 9 10 551