Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 54

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
568
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI TÖ
RÔM KHOÂNG SÔÏ LÖÛA
Tieåu Phi laïi thôû daøi:
-Taïi haï than raèng, sôï coù ngöôøi cho laø taïi haï taâng boác !
Thaïch Quan AÂm giaät mình, nhöng roài cuõng ñieåm moät nuï cöôøi:
-Taâng boác ? … Bình sanh ta raát thoâng caûm, raát chòu khoù hieåu keû ñoái thoaïi. Nhöng
phaûi thuù thaät, ta chaúng bieát ngöôi muoán noùi gì ?
Tieåu Phi tieáp:
-Neáu sau naày, coù ngöôøi hoûi taïi haï : Coù troâng thaáy Thaïch phu nhaân laàn naøo
chaêng? Taïi haï seõ baûo laø ñaõ coù thaáy. Neáu keû ñoù hoûi tieáp : Thaïch phu nhaân nhö theâ
naøo ? Taïi haï khoâng laøm sao hoài ñaùp ñöôïc.
Chaøng mæm cöôøi, ñoaïn tieáp:
-Keû ñoù, thaáy taïi haï nín laëng haún cho taïi haï laø taâng boác. Keû ñoù coù bieát ñaâu, ngoân
ngöõ cuûa con ngöôøi khoâng dieãn taû noåi dung maïo cuûa phu nhaân ! Taïi haï nín thinh, vì
taïi haï khoâng coù ngoân ngöõ ñeå noùi !
Thaïch Quan AÂm ñieàm nhieân:
-Bình sanh, ta töøng nghe nhieàu ngöôøi noùi vôùi ta nhö vaäy. Nhöng chöa laàn naøo ta
nghe maø coù nieàm haân hoan nhö laàn naøy.
Trong gian nhaø, coù chieác giöôøng to roäng, naèm treân ñoù, khoan khoaùi voâ cuøng, cho
neân nhìn chieác giöôøng, tröôùc khi naèm, ngöôøi ta caûm thaáy nieàm khoan khoaùi ñaõ
daâng leân.
Thaïch Quan AÂm ngoài leân chieác giöôøng ñoù, roài nhìn Tieåu Phi.
Baø laëng ngoài laëng nhìn, nhöng caùi ngoài, caùi nhìn ñoù, duø laëng vaãn coù caùi giaù trò
hôn caùi khoâng laëng raát nhieàu.
Caùi laëng ñoù haáp daãn cöïc ñoä. Trong tö theá laëng ñoù, baø ñeïp voâ cuøng, ñeïp huyeàn
aûo.
Baø vaän chieác aùo sao moûng, khoâng ñuû che laáp nhöõng ñöôøng cong tuyeät dieäu,
khieâu gôïi, tay baø ñeå loä, chaân baø ñeå loä, tay ch6n noûn naø…
Ñoâi maét cuûa Tieåu Phi nhö ñöùng troàng, nhìn cheát vaøo moät choã.
Thaïch Quan AÂm ñieåm nuï cöôøi töôi, hoûi:
-Tröôùc ñaây laâu laém, ngöôi coù nghe noùi ñeán ta ?
Tieåu Phi gaät ñaàu :
-ÖØ !
Thaïch Quan AÂm tieáp:
-Vaø maõi ñeán baây giôø ngöôi môùi thaáy maët ta ?
Long hổ phong vân - Hồi 54 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 54 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 54 9 10 796