Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 55

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
578
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI LAÊM
ÑÖÔØNG RANH SOÁNG CHEÁT
Tyø Baø coâng chuùa naèm beân caïnh Hoà Thieát Hoa.
Hoà Thieát Hoa laø khaùch giang hoà, quen thoùi phong söông, töøng chan naéng gioù, duø
coù moûi moøn, tieàu tuïy, phôø phaïc xaùc xô, troâng cuõng chöa ñeán ñoåi naøo.
Chöù nhö Tyø Baø coâng chuùa, voán laø caønh vaøng laù ngoïc, ñoùng khung trong laàu son,
gaùc tía, laâm caùi caûnh naøy thì tình traïng bi ñaùt laøm sao ?
Con ngöôøi ñoù, coù ai ngôø laïi coù ngaøy cuõng y phuïc taû tôi, cuõng ñaïp soûi vaøy saønh,
cuõng taém sao goäi nguyeät, cuõng bò naéng ñoát söông möa ? …
Giô ñaây, naèm caïnh Hoà Thieát Hoa, khí löïc nhö giaû töø naøng, hôi thôû coù theå bò ñöùt
ñi baát cöù phuùt giaây naøo.
Hoà Thieát Hoa tay che maét laåm baåm:
-Chuùng ta khoâng coøn hy voïng gaëp laïi Laõo Xuù Truøn roài ! Chaéc chaén laø phaûi laøm
moài cho chim öng tröôùc khi tìm gaëp haén !
Tyø Baø coâng chuùa aûm ñaïm voâ cuøng :
-Ñaùng leõ chuùng ta khoâng neân theo con ñöôøng naày !
Nôi aùnh maét cuûa Hoà Thieát Hoa moät tia löûa giaän baén leân, y cao gioïng thoát:
-Ñuùng vaäy ! Ñuùng ra, chuùng ta khoâng neân ñi theo con ñöôøng naày ! Tuy nhieân, taïi
haï coù gì ñaùng traùch chöù ? Chính coâng chuùa ñaõ noùi, taïi sa maïc, taïi haï khoâng saùnh
ñöôïc coâng chuùa kia maø ! Thì, taïi sao coâng chuùa khoâng ñoùng vai höôùng ñaïo ? Taïi
sao coâng chuùa laïi ñi theo taïi haï ? Theo nhö con choù ngoan theo chuû ?Theo ñeå roài
caû chuû laãn choù ñeàu kieät queä maø naèm ngay ñô ?
Tyø Baø coâng chuùa rôi leä, thoát qua ngheïn ngaøo:
-Thöïc ra thì ta khoâng neân theo ngöôi, ta theo ngöôi, naøo chæ laøm khoå cho ta maø
thoâi, ta coøn gaây phieàn luïy cho ngöôi nöõa ! Neáu khoâng coù ta cuøng ñi theo, chia phaàn,
thì bình nöôùc kia, moät mình ngöôi, ngöôi coù theå duøng gaáp ñoâi thôøi gian, vaø nhö
vaäy,ít nhaát ngöôi cuõng coù theå chi trì ñeán maáy hoâm nöõa !
Hoà Thieát Hoa traàm ngaâmm oät luùc, roài thôû daøi, nheách nuï cöôøi khoå:
-Ta hoà ñoà quaù !
Roài y tieáp:
-Söï vieäc nhö vaäy, taïi haï laøm sao traùch ñöôïc coâng chuùa chöù. Taïi haï ñöôøng ñöôøng
laø moät nam nhaân, laïi khoâng baûo hoä ñöôïc moät nöõ nhaân, nhö vaäy maø taïi haï coøn traùch
coâng chuùa, nghó cuõng ñaùng theïn thaät !
Tyø Baø coâng chuùa ñoät nhieân laên mình ñeán caïnh y, baät khoùc lôùn :
Long hổ phong vân - Hồi 55 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 55 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 55 9 10 644