Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 57

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
601
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI BAÛY
CHAËT TAY KEÁT BAÏN
Tieåu Phi thôû daøi:
-Ngöôi nhìn kyõ göông maët cuûa chuùng xem !
Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu:
-Ta khoâng thích nhìn nöõ nhaân. Nöõ nhaân soáng ta coøn khoâng thích nhìn, haø huoáng
nöõ nhaân cheát ?
Tieåu Phi traàm gioïng:
-Thì ngöôi coá gaéng nhìn kyõ, nhìn moät laàn thoâi, chöù naøo phaûi nhìn nhieàu laàn, nhìn
maõi maõi maø ngöôi reân ? Ngöôi seõ thaáy chuùng cheát khaùc caùch nhau, song chung quy
coù choã töông ñoàng !
Cô Baêng Nhaïn roài cuõng phaûi laøm theo lôøi Tieåu Phi. Haén caøng quan saùt töøng thi
theå moät, caøng bieán saéc.
Cuoái cuøng, haén keâu leân:
-Taát caû ñeàu bò goït traéng chaân maøy !
Tieåu Phi gaät ñaàu:
-Ngöôi thaáy chöa ? Con ngöôøi ai khoâng caàn ñeán chaân maøy ? Ñeïp thì hoï saên soùc,
khoâng ñeïp thì hoï söûa chöûa, chöù coù ai khoâng thích ñoâi maøy ñeán ñoä phaûi caïo nhaün ñi?
Chaéc chaén laø khoâng phaûi caùc naøng töï goït saïch loâng maøy !
Cô Baêng Nhaïn thôû ra:
-Hoïa My Ñieåu goït maøy chuùng tröôùc khi haï thuû ?
Tieåu Phi thoát:
-Coù theå ñoù laø daáu hieäu cuûa Hoïa My Ñieåu ! Chaúng nhöõng Hoïa My Ñieåu thích gieát
ngöôøi, maø coøn muoán ai ai cuõng bieát chính laø y gieát !
Cô Baêng Nhaïn traàm ngaâm moät luùc:
-Ty nhieân, laàn naøy y gieát ngöôøi, khoâng do sôû thích rieâng, maø chính ñeå giuùp
ngöôi. Coù ñuùng vaäy khoâng ?
Tieåu Phi cau maøy:
-ÖØ !
Cô Baêng Nhaïn tieáp:
-Taïi sao y muoán giuùp ngöôi ? Ngöôi quen y chöù ?
Tieåu Phi laéc ñaàu:
-Khoâng quen.
Cô Baêng Nhaïn höø moät tieáng:
Long hổ phong vân - Hồi 57 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 57 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 57 9 10 495