Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 58

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
611
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI TAÙM
TAÂM LYÙ NÖÕ NHAÂN
Ngoaøi xa xa, Cô Baêng Nhaïn döøng chaân, traàm gioïng thoát:
-Theo ta nghó, boïn mình khoâng neân ñeán ñoù laø hôn !
Tyø Baø coâng chuùa cau maøy:
-Taïi sao ?
Cô Baêng Nhaïn ñaùp :
-Xem qua tình hình, taïi haï nhaän thaáy boïn naøy khoâng phaûi laø haïng du muïc taàm
thöôøng.
Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng:
-Coù theå nhö vaäy. Chuùng coù veû laø moät quaân ñoäi, kyû luaät sum nghieâm. Bieát ñaâu
chaúng phaûi laø moät ñoøan tuaàn thaùm do boïn phaûn thaàn Quy Tö Quoác phaùi ñi, laøm moät
coâng taùc gì ñoù ?
Tyø Baø coâng chuùa laéc ñaâu:
-Chuùng chaúng phaûi laø ngöôøi Quy Tö !
Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï:
-Coâng chuùa daùm quyeát ñoaùn ?
Tyø Baø coâng chuùa mæm cöôøi:
-Taïi sa maïc, coù ít nhaát cuõng treân möôøi boä laïc, caùc ngöôøi khoâng heà phaân bieät
ñöôïc, chöù ta thì nhìn thoaùng qua laø nhaän thaáy söï khaùc laï lieàn, bôûi ta sinh tröôûng ôû
ñaây maø!
Tieåu Phi hoûi:
-Vaäy coâng chuùa nhaän ra chuùng laø ngöôøi chi ?
Tyø Baø coâng chuùa hoûi laïi:
-Giaû nhö chuùng laø cöôøng ñaïo mình coù theå ñeán ñoù chaêng ?
Hoà Thieát Hoa ñaùp:
-Phaûi ! Baát quaù, chuùng ta hoûi mua vaøi bình nöôùc, vaøi con laïc ña, neáu chuùng
khoâng baùn thì baét buoäc mình phaûi duøng bieän phaùp maïnh.
Cô Baêng Nhaïn cöôøi laïnh:
-Ngöôi noùi nghe deã quaù !
Hoà Thieát Hoa cöôøi mæa:
-Khoâng deã thì khoù aø ?
Cô Baêng Nhaïn tieáp:
Long hổ phong vân - Hồi 58 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 58 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 58 9 10 177