Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 59

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
522
CHÖÔNG THÖÙ NAÊM MÖÔI CHÍN
KHI NGÖÔØI KHI TA
Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi:
-Naøo phaûi laø moät söï khinh mieät ? Hôn theá nöõa kia ! Coù theå baûo laø ñieàu sæ nhuïc.
Cho neân Haéc Traân Chaâu coâ nöông noåi giaän, quyeát ñònh cho vò coâng töû ña tình cuûa
chuùng ta ñieân ñaàu moät phen ! Coù ñuùng theá khoâng ?
Tyø Baø coâng chuùa tieáp:
-Haéc Traân Chaâu coâ nöông laïi sôï chia tay laàn naøy, khoâng coøn gaëp nhau nöõa, neân
nghó ra ñieàu ñoù, ñeå baét buoäc chaøng coâng töû ña tình phaûi phaûi vöôït sa maïc, tìm boùng
hoàng !
Hoà Thieát Hoa voã tay:
-Ñuùng quaù ! Thuù vò quaù ! Ñaïo Soaùi Löu Höông ôi ! Ngöôi coù thaáy laø thuù vò
chaêng?
Tieåu Phi höø moät tieáng:
-Neáu caùi löôõi cuûa ngöôi ruïng luoân, thì ñoù môùi laø thuù vò !
Cô Baêng Nhaïn thôû daøi:
-Treû con thì bao giôø cuõng vaãn laø treû con, khoâng laøm sao gioáng ngöôøi lôùn ñöôïc !
Treû con chaúng laøm sao thaáu ñaùo noåi taâm cuûa ngöôøi lôùn !
Tyø Baø coâng chuùa cöôøi laïnh:
-Treû con muoán bieát taâm tình cuûa ngöôøi lôùn nhö theá naøo, chaúng hay ngöôøi lôùn coù
theå giaûi baøy cho nghe chaêng ?
Tieåu Phi cau maøy:
-Boïn taïi haï ñinh ninh laø trong bieán coá taïi Quy Tö quoác coù Haéc Traân Chaâu nhuùng
tay vaøo. Cho neân, bieát ñöôïc Nhaát Ñieåm Hoàng coù quan heä vôùi taïi haï, naøng duï daãn
Nhaát Ñieåm Hoàng ñeán taän sa maïc !
Cô Baêng Nhaïn tieáp:
-Baây giôø, boïn taïi haï bieát ñöôïc Haéc Traân Chaâu khoâng maûy may lieân quan ñeán vuï
soaùn nghòch taïi Quyù quoác, thì ngöôøi chuû trì chaùnh bieán, neân phaûi laø Thaïch Quan
AÂm ! Nhöng, taïi sao Thaïch Quan AÂm …
Tieåu Phi chaän lôøi:
-Theo taïi haï …
Tyø Baø coâng chuùa laïi caát tieáng:
-Ñoù laø taâm söï cuûa haïng ngöôøi phaûi khoâng ? Chaúng bieát ngöôøi lôùn thaáy khoù hieåu
nhö theá naøo, chöù boïn treû con nhö ta thì xem raát ñôn giaûn ! Moät ñöa treû leân ba vaãn
coù theå hieåu ! Hieåu deã daøng !
Long hổ phong vân - Hồi 59 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 59 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 59 9 10 380