Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 6

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
57
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU
NHAÁT ÑIEÅM HOÀNG
Ñoät nhieân, Tröông Khieáu Laâm keâu hoaûng leân nhö ngöôøi giaät mình böøng tænh sau
giaác nguû say:
-Coù ngöôøi ! Ai ?
Thieáu nöõ kinh hoaøng, naøng khoâng kinh hoaøng vì vò khaùch troï giaät mình tænh giaác,
maø vì sôï tieáng keâu cuûa khaùch laøm kinh ñoäng boïn aùo ñen guaây löng ñoû beân ngoaøi.
Thaáy khoâng vieäc gì xaûy ra, naøng nhìn leân giöôøng, ñieåm moät nuï cöôøi, vuoâng vaûi
che maët khoâng coøn nöõa, naøng hieän ra vôùi veû ñeïptieâu hoàn, aùnh maét chieáu ngôøi trong
boùng ñeâm.
Tröông Khieáu Laâm giöông troøn ñoâi maét, chaêm chuù nhìn naøng khoâng tieáp noái
theâm moät tieáng naøo.
Naøng laïi cöôøi ngoït, aùnh maét cuûa naøng cuõngn goït, roài baøn tay cuûa naøng laàn môû
nhöõng khuy aùo ngöïc, coù leõ naøng saép phoâ baøy moät boä phaän ngoït döôùi aùnh maét cuûa
Tröông Khieáu Laâm, maø naøng öùc ñoaùn laø ñang theøm ngoït laém.
Tröông Khieáu Laâm laïi vang leân:
-Ngöôi…ngöôi…
Thieáu nöõ khoaùt tay ra hieäu cho haén im roài naøng uoán mình, ñeå vuoät chieác aùo ñang
maëc. Naøng ñaõ trôû thaønh pho töôïng loõa thaân, loõa nöõa phaàn treân.
Da naøng traéng noõn, caùc boä phaän no troøn, ñöôøng con tuyeät myõ.
Tröông Khieáu Laâm nghe con tim ñaäp roän nhö troáng lieân hoài, tim ñaäp maïnh laøm
haén ngheït thôû.
Haén caøng ngaït thôû hôn hôn laø maûnh vaûi che nöõa phaàn döôùi thaân theå naøng cuõng
tuoät luoân, naøng hoaøn toaøn loõa theå, loõa ñeán caû nhöõng choã kín ñaùo nhaát.
Haén laïi coøn ngaït thôû toät ñoä khi pho töôïng veä nöõ ño nhích nhích tôùi gaàn giöôøng roài
leo leân, dôû chieác haên chui toït vaøo, naèm xuoâi, naèm xuoâi theo haén, saùt haén.
laøn da naøng maùt quaù, muøi höông töø khaép ngöôøi naøng boác ra, dòu quaù !
Tröông Khieáu Laâm nghe noùng ran khaép ngöôøi, laøn da maùt cuûa naøng khoâng laøm
dòu nhieät ñoä nôi haén, traùi laïi coøn nung theâm.
Naøng chui vaøo chaên vaø naøng quaøng tay qua ngöôøi chaøng, thaân hình naøng aùp thaät
saùt vaøo ngöôøi chaøng.
AÙc oân hôn, laø hoâm nay Tröông Khieáu Laâm laïi ñeå traàn truoàng maø nguû, thaønh haio
caùi xaùc thaân thöû thaùch nhau, chòu ñöïngnhau, xaùc thaân naøo cuõng bò khích ñoäng nhö
nhau caû.
Tröông Khieáu Laâm pheàu phaøo, vì bò naøng baùm saùt quaù:
Long hổ phong vân - Hồi 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 6 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 6 9 10 363