Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 60

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
534
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI
RÖÔÏU MÖØNG THAØNH COÂNG
Hoà Thieát Hoa nhìn thoaùng qua Tyø Baø coâng chuùa vuït höôùng sang Cô Baêng Nhaïn,
hoûi:
-Hay laø haén ñònh traùnh söï phieàn nhieãu do naøng coâng chuùa ña tình ñöa ñeán maø
chuoàn ñi roài ?
Cô Baêng Nhaïn cau maøy:
-Ngöôi töôûng ai cuõng nhö ngöôi ?
Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng:
-Ta lo ngaïi laøm sao ! Hay laø boïn mình ñi tìm haén ?
Cô Baêng Nhaïn cuõng lo ngaïi, thaáp gioïng:
-Mình len leùn töøng ngöôøi moät chuoàn ñi ra beân ngoaøi seõ hieäp nhau !
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu:
-Phaûi vaäy roài !
Boãng y nhôù ra, vieân Cöïc Laïc Tinh coøn nôi mình. Quy Tö Vöông raát quyù troïng
noù.
Y laøm sao mang luoân noù ñi theo ?
Haø huoáng, y coøn ñaùp öùng baø vöông phi xinh ñeïp kia veà bí maät cuûa vieân ngoïc ,aø y
caàn tìm hieåu ?
Laäp töùc y laáy vieân Cöïc Laïc Tinh, trao qua Quy Tö Vöông, mæm cöôøi:
-Taïi haï khoâng ñeán ñoåi ñeå thaát baïi söï uûy thaùc, hoâm nay xin hoaøn laïi cho vöông
gia !
Ngôø ñaâu, Quy Tö Vöông cöôøi lôùn ñaùp:
-Traùng só coù coâng, boån vöông khoâng bieát laáy gì thuø taï xöùng ñaùng, vaäy duøng vaät
ñoù taëng traùng só, goïi laø löu nieäm !
Chöøng nhö laõo queân maát vaät ñoù ñaõ laøm cho bao nhieâu ngöôøi taùng maïng, bao
nhieâu vaøng ngoïc tieâu hao, laõo thaûn nhieân maø taëng hoï Hoà.
Hoà Thieát Hoa söõng sôø chaúng bieát noùi laøm sao !
Laâu laém, y môùi ñieåm moät nuï cöôøi thoát:
-Neáu vöông gia cho raèng taïi haï coù chuùt coâng lao, thì xin bancho vaøi bình röôïu,
chöù coøn vieân ngoïc naøy taïi haï khoâng tieáp nhaän noåi !
Quy Tö Vöông hoûi:
-Taïi sao ?
Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi:
Long hổ phong vân - Hồi 60 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 60 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 60 9 10 970