Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 61

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
544
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI MOÁT
ÑÖÔNG NHIEÂN PHAÛI LAØM
Baø mæm cöôøi tieáp noái :
-Coøn vuõ coâng cuûa phaùi Vuõ Ñöông thì phuø baïc quaù, phuø baïc ñeán ñoä gaàn nhö thieáu
soùt, chaúng khaùc naøo moät moùn aên maø ñaàu beáp queân cho gia vò vaøo! Caùi maõ voõ raát
ñeïp, caùi chaát voõ khoâng tinh. Ngöôøi ta deã chaän!
Roài baø hoûi :
-Coù ñuùng vaäy khoâng ?
Thieáu Laâm, Vuõ Ñöông laø ñoâi thaàn töôïng trong laøng voõ, baø luaän hai phaùi ñoù nhö
luaän moät vaät duïng thoâng thöôøng, chaúng gaùn cho moät ñieåm giaù trò nhoû nhaët naøo!
Baø cuoàng ngaïo thaùi quaù, duø raèng laäp luaän cuûa baø raát chính xaùc.
Tuy nhieân, tuyeät kyõ cuûa baø aån öôùc moâ phoûng theo vuõ coâng cuûa hai phaùi ñoù! Baø
ñaõ tuyeån choïn moät vaøi tinh hoa trong hai loaïi vuõ coâng ñoù, phoái hôïp laïi, saùng cheá ra,
theá maø baø laïi khinh thò nguoàn goác.
Hoà Thieát Hoa muoán cöôøi lôùn!
Thaïch Quan AÂm laïi tieáp :
-Hai phaùi ñoù, sôû ñaéc raát taàm thöôøng, theá maø vaãn coù thinh danh löøng laãy, thaät laø laï
luøng! Caøng laï luøng hôn nöõa, laø ñieàu ñaët teân cho nhöõng chieâu thöùc! Caùi gì laø Ñao
Phaùch Sôn Nhaïc ? Caùi gì laø Hoaøng Long Phuïc Hoå ? Caùi gì chöù ? Thöïc ra, chæ ñaùng
goïi laø Phaùch Moäc Saøi, laø Hoaøng Mieâu Phuïc Caåu, khoâng hôn khoâng keùm! Cho neân
ta khoâng daãm daáu cuûa hoï, khoâng duøng nhöõng danh töø roãng tueách, ta chæ goïi ñôn
giaûn laø Nam nhaân baùt kieán Ñaéc. Caùi giaù trò ôû choã dieäu duïng chöù khoâng ôû danh töø.
Hoà Thieát Hoa thôû daøi :
-Nhö vaäy nhöõng chieâu thöùc ñoù, do baø saùng cheá ra ?
Thaùch Quan AÂm gaät ñaàu :
-Muoán saùng cheá moät moân rieâng bieät, phaûi am töôøng taát caû moân coâng cuûa caùc
phaùi höõu danh. Ngoaøi ra, phaûi saønh taâm lyù cuûa con ngöôøi! Saùng cheá chieâu Nam
nhaân baùt kieán Ñaéc, ta hieåu roõ nhöôïc ñieåm cuûa nam nhaân. Cho neân ngoaøi ta ra, maø
ñöøng hoøng ai laøm noåi!
Hoà Thieát Hoa traàm ngaâm moät luùc laâu, ñoaïn cöôøi khoå :
-Phaûi! Baø nghieân cöùu nam nhaân raát kyõ!
Thaïch Quan AÂm hoûi :
-Baây giôø, ngöôi coøn töôûng laø neân ñoäng thuû vôùi ta khoâng ?
Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn cuøng thôû daøi, cuøng ñaùp :
Long hổ phong vân - Hồi 61 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 61 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 61 9 10 149