Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 63

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
568
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI BA
GIAÕ TÖØ SA MAÏC
Töï nhieân, Tieåu Phi coù raát nhieàu cöøu nhaân.
Töï nhieân, nhöõng cöøu nhaân ñoù haän chaøng ñeán thaáu xöông, nhaäp tuyû.
Hoï haän chaøng nhöng laøm gì chaøng ñöôïc.
Bôûi khoâng laøm gì ñöôïc, hoï ruûa thaàm :
-Ñaïo soaùi löu Höông, ngaøy sau ngöôi phaûi cheát nôi tay nöõ nhaân, ngöôi cheát beân
caïnh moät nöõ nhaân traàn truoàng! Nghieäp ñi cuûa ngöôi laø nhö theá ñoù!
Neáu nhöõng cöøu nhaân cuûa chaøng coù maët hieän giôø, hoï seõ cöôøi thoaû maõn, cöôøi thích
thuù.
Thaân theå loaõ loà cuûa Thaïch Quan AÂm boãng nhieân ñeïp haún leân, ñeïp hôn traêm laàn
ngaøn laàn.
Moät veû ñeïp raïng rôõ! Ngöôøi raïng rôõ, boùng ngöôøi trong göông caøng raïng roõ hôn,
bôûi caùi raïng rôõ cuûa maët göông.
Baø ñieåm moät nuï cöôøi heát söùc quyeán ruõ thoát :
-Ngöôi coù bieát chaêng ? Gieát moät ñoái thuû lôïi haïi ta caûm thaáy mình treû ñi moät tuoåi!
Gieát ngöôøi, ñoái vôùi ta, coù ích ôû choã ñoù! Nhöng gieát ngöôi ta thaáy tieác reû phaàn naøo!
Baø nhaän ra Tieåu Phi khoâng coøn choáng ñôõ noåi nöõa!
Ngôø ñaâu Tieåu Phi thum mình laïi roài baát thình lình ñaùnh ra moät chöôûng.
Chöôûng ñoù, khoâng nhaém Thaïch Quan AÂm, maø laïi höôùng veà taám göông.
Chöôûng ñoù neáu nhaém baø chaúng khi naøo ñaùnh truùng baø ñöôïc. Nhöng taám göông
laøm gì coù phaûn öùng ?
Moät loaït tieáng raét vang leân, taám göông vôõ tan.
Thaïch Quan AÂm trong göông vôõ tan!
Neáu ñoái vôùi moät ngöôøi naøo khaùc, söï kieän ñoù chaúng coù aûnh höôûng gì.
Nhöng ñang luùc Thaïch Quan AÂm saùng ñeïp, ñang luùc cöôøng maõnh bao nhieâu naêm
qua, baø kyù thaùc vaøo taâm göông bao nhieâu yù nieäm, baø kyù thaùc luoân saéc ñeïp, nhìn
vaøo göông baø yeâu boùng baø, töôûng chöøng boùng ñoù baèng xöông baèng thòt, ngöôøi lyù
töôûng cuûa baø.
Ngöôøi vaø boùng ngaên caùch baèng taám göông, song hôïp nhaát, boùng cheát laø ngöôøi
cheát, ngöôøi cheát trong taâm töôûng!
Ngöôøi cheát boùng phaûi tan bieán.
Baây giôø boùng cheát, töùc nhieân baø cheát trong taâm töôûng!
Thaïch Quan AÂm giaät mình, nhö chính baø bò chöôûng ñaùnh truùng!
Long hổ phong vân - Hồi 63 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 63 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 63 9 10 360