Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 64

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
575
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI TÖ
KHOÂNG MAØY, VEÕ MAØY
Thôøi gian vaøo luùc hoaøng hoân.
Ñòa ñieåm, moät thò traán naùo nhieät voâ cuøng.
Treân caùc neûo ñöôøng, khaùch du nhoän nhòp, khaùch thuoäc ñuû moïi thaønh phaàn xaõ
hoäi. Khaùch ñuû giaø treû, nam nöõ.
Coù caû nhöõng ñöùa beù chöa ñi ñöôïc, cuõng daïo phoá beân hoâng meï, trong nhöõng coã
xe...
Dó nhieân coù ñuû tieáng cöôøi, tieáng noùi, coù caû tieáng khoùc cuûa treû con!
Taát caû ñeàu maëc y phuïc saïch seõ, taát caû ñeàu coù veû haân hoan sau moät ngaøy laøm
vieäc.
Giôø ñaây hoï tìm caùi nhaøn haï, hoï tìm tieâu khieån, ñeå buø tröø cho nhöõng lao nhoïc ñaõ
qua., laáy thoaûi maùi chuaån bò cho ngaøy mai baét ñaàu laøm laïi.
ít nhaát, trong tuùi moãi ngöôøi cuõng coù moät soá tieàn nhoû moïn ñuû chuoác moät bình traø,
vaøi cheùn röôïu, thöøa thaõi hôn thì môøi baèng höõu trao ñoåi moät vaøi caâu chuyeän hoaëc
taâm tình, hoaëc thôøi söï.
Cuõng coù moät soá ngöôøi, ñöôïc kieáp vaän öu ñaõi, laáy ñeâm laøm ngaøy laáy ngaøy laøm
ñeâm, ngaøy nguû ñeå ñeâm vui, tìm laïc thuù trong caùch vung tieàn.
Thì ñöông nhieân cuõng coù haïng ngöôøi kieáp soáng phuï thuoäc vaøo caùch vung tieàn
cuûa boïn hoï.
Coâ laâu, töûu quaùn, baùn phaán buoân höông, caùc tröôøng ñoà baùc, ñaõ chôø ñoùn khaùch
haøo hoa, luùc naéng chieàu vöøa nhaït.
Ngöôøi soáng chung trong moät thò traán, laâu daàn roài cuõng quen nhau, ra ñöôøng gaëp
maët chaøo hoûi, vui maàng.
Nhöng chieàu nay, thò traán coù hai ngöôøi xa laï.
Chöøng nhö haàu heát daân cö taïi thò traán khoâng ai bieát hoï laø ai, töø ñaâu ñeán, ñeán ñeå
laøm gì.
Hai ngöôøi ñoù, neáu laø daân thöôøng töï nhieân ít ngöôøi bieát, song neáu laø haøo kieät vuõ
laâm, thì nhaän ra hoï ngay.
Hoï laø Hoà thieát Hoa vaø Tieåu Phi.
Caû hai khoâng bieát ñeán teân ñòa phöông cuûa hoï ñang ñaët chaân.
Hoï khoâng caàn hieåu ñieàu ñoù. Bôûi thò traán naøy khoâng gaây cho hoï moät höùng thuù
naøo.
Caùi höùng thuù maø hoï tìm, laø ôû nôi mình moät vaøi ngöôøi naøo ñoù.
Long hổ phong vân - Hồi 64 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 64 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 64 9 10 9