Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 65

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
587
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI LAÊM
ANH HUØNG HOÄI
Côn gioù queùt qua, tung bay taø aùo cuûa hai ngöôøi ñoù, chöøng nhö moät luoàng khí laïnh
boác ra töø taø aùo hoï, cuoán ñeán khung cöûa soå.
Dao Tröôøng Hoa baát giaùc rung ngöôøi.
Haén rung rung gioïng, hoûi :
-Hai ngöôøi ñoù... laø... baèng höõu cuûa Höông soaùi ?
Hoà Thieát Hoa ñaõ ñoùng vai cuûa Tieåu Phi, phaûi ñoùng luoân, laéc ñaàu :
-Khoâng phaûi!
Dao Tröôøng Hoa kinh haõi :
-Theá hoï laø nhöõng ai ?
Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï :
-Taïi sao caùt haï phaûi hoûi ? Ñöôøng ñöôøng laø ñeä töû phaùi Thieáu laâm, laø ñòa chuû cuûa
vuøng naøy, maø khoâng bieát ñöôïc taïi ñòa phöông coù nhöõng ai, caùt haï khoâng bieát ñöôïc
thì coøn ai seõ bieát cho ?
Dao Tröôøng Hoa baét buoäc phaûi uôõn ngöïc, laøm gan giöông maét nhìn ra ngoaøi löôït
nöõa.
Haén baét gaëp boán aùnh maét laïnh luøng, boán aùnh maét cuøng nhìn vaøo haén.
Ngöôøi mang chieác naï cöôøi, baät cöôøi khanh khaùch, töø töø thoát :
-Khoâng ngôø taïi ñaây cuõng coù moät nhaân vaät phaùi Thieáu laâm! Loãi quaù! Loãi quaù!
Ngöôøi ñoù vöøa thoát, vöøa cuùi mình xuoáng nhaët moät vieân ñaù ñaët vaøo giöõa hai baøn
tay. Hai baøn tay ñoù aùp nheï vaøo nhau, vieân ñaù vôõ vuïn thaønh boät. Y dang hai baøn tay
ra, boät ñaù rôi xuoáng ñaát.
Ñöøng noùi boïn Dao Tröôøng Hoa sôï haõi ñeán xanh maët, maø boïn Tieåu Phi cuõng heát
söùc kinh khieáp.
Ngöôøi mang naï saét buoâng gioïng laïnh luøng :
-Töø laâu nghe giang hoà ca tuïng Thaàn Quyeàn cuûa phaùi Thieáu Laâm ñoäc ñaùo, taïi haï
töøng ao öôùc ñöôïc xem moät laàn. Chaúng hay baèng höõu coù haï coá cho taïi haï thænh giaùo
tuyeät hoïc ?
Gioïng noùi phaùt ra nhö tieáng khoùc, mang naï khoùc thì phaûi coù ngoân töø coâ ñoïng phuø
hôïp vôùi traïng thaùi ñoù.
Dao Tröôøng Hoa thôû doác :
-Taïi haï... taïi haï...
Long hổ phong vân - Hồi 65 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 65 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 65 9 10 728