Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 66

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
598
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI SAÙU
AÙM KHÍ CHI VÖÔNG
Neàn trôøi khoâng maây, troâng cao vuùt. Khoâng khí maùt saùng voâ cuøng.
Ba coã xe hoa leä do ngöïa keùo bon bon, lao vuùt treân con ñöôøng giöõa hai haøng caây
taùn raäm.
Trong coã xe ñaàu, möôøng töôïng khoâng coù ngöôøi, nhöng beân ngoaøi ñaàu xe, laïi coù
saùu ñaïi haùn vaän y phuïc cheït, gaõ naøo troâng cuõng ngang taøng, nhìn thoaùng qua ai
cuõng bieát, hoï laø nhöõng haûo thuû trong vuõ laâm.
Hoï coù theå töï mình laäp neân söï nghieäp, taïo neân thinh danh, song hoï cam taâm laøm
noâ leä cho ngöôøi.
Thì khoâng caàn tìm hieåu, cuõng bieát chaéc chaén raèng chuû nhaân cuûa hoï haún phaûi laø
baäc phi thöôøng vaäy!
Trong coã xe cuoái cuøng, thænh thoaûng coù aâm thinh aám dòu trong treûo vang leân.
Raát tieác, cöûa xe ñoùng kín, khaùch ñi ñöôøng khoân glaøm sao nhìn ñöôïc maët ngöôøi
trong xe.
Nhöõng tieáng cöôøi ñoù, laø do Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa phaùt leân.
Nghe noùi boïn Toâ Dung Dung ñang ôû taïi UÛng Thuùy sôn trang, thì laøm sao hoï
khoâng theo Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My ?
Coã xe khoâng theå taïo caàu kyø nhö cuûa Cô baêng Nhaïn, song vaãn coù ñaày ñuû tieän
nghi. Ngoài xe ñoù maø ñi ngaøn daëm, chaúng ai nghe meät moûi chuùt naøo!
Tieåu Phi choác choác laïi hoûi :
-Boïn Toâ Dung Dung laøm sao ñeán UÛng Thuùy sôn trang ?
Vaø Lieãu Voâ My chæ ñaùp goïn :
-Phaûi ñeå cho toâi daønh moät söï baát ngôø cho caùc vò chöù ? Ñeán nôi roài, töï nhieân seõ
bieát, hoûi laøm chi ?
Xe khoâng phaûi ñi moät ngaøy moät böõa maø tôùi nôi. Vaû laïi, caøng vaøo saâu Trung
Nguyeân, con ñöôøng caøng taáp naäp.
Caùi gì laï maét thì thieân haï khoaùi nhìn, ba coã xe hoa leä naøy ñöông nhieân phaûi bò
khaùch ñi ñöôøng chuù yù.
Moät hoâm, xe ñeán phuû Khai Phong.
Thôøi gian vaøo luùc xeá chieàu, hoang hoân saép xuoáng. Ñoaøn xe döøng laïi ñoù, nghæ
ñeâm.
Röôïu, côm xong, ai veà phoøng naáy ngôi nghæ.
Nhö quen taùnh, Hoà Thieát Hoa sang phoøng Tieåu Phi noùi chuyeän treân trôøi döôùi ñaát.
Long hổ phong vân - Hồi 66 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 66 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 66 9 10 894