Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 67

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
608
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI BAÛY
BAÏO VUÕ LEÂ HOA
Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi :
-Khoâng sao ñaâu! Ta bieát, Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh khoâng bao giôø taåm ñoäc. Sôû dó noù
khoâng taåm ñoäc, laø vì noù thöøa söùc gieát ngöôøi!
Caû hai trôû veà phoøng.
Hoà Thieát Hoa buoâng naém ñinh leân maët baøn, roài naâng cheùn röôïu leân.
Y tröôùc ñoù ñònh duøng bình traø thay cheùn , song sau laïi thay ñoåi yù kieán, laïi roùt
röôïu ra cheùn.
Roùt roài boû ñoù, chöa kòp uoáng, vì Tieåu Phi keùo y ra ngoaøi.
Y mæm cöôøi hoûi :
-Baây giôø ta uoáng ñöôïc roài chöù ? Ngöôi coù muoán laøm vaøi cheùn khoâng ?
Tieåu Phi cuõng cöôøi :
-Ta laïi muoán uoáng traø!
Bình traø coøn ñoù, Hoà Thieát Hoa chöa ñoå.
Tieåu Phi ñaët ñeøn xuoáng, caàm bình traø leân.
Hoà Thieát Hoa ñaõ ñöa cheùn röôïu gaàn mieäng roài.
Y khoâng theå thaáy ñöôïc taøn tích con coân truøng hoaù thaân trong röôïu. Töï nhieân, y
cuõng khoâng bieát luoân laø röôïu ñoäc, uoáng vaøo laø gan ruoät tieâu tan ngay.
Neáu ñuùng theá thì cheùn röôïu naøy laø cheùn röôïu cuoái cuøng trong ñôøi y.
Vaø roõ reät laø y saép uoáng, chaéc chaén uoáng.
Ngôø ñaâu, Tieåu Phi vung tay haát cheùn röôïu vaêng ñi.
Hoà Thieát Hoa giaät mình keâu leân :
-Ngöôi ñieân töø bao giôø theá ?
Tieåu Phi khoâng löu yù ñeán caâu maéng, traàm gioïng hoûi :
-Ngöôi coù thaáy bình traø ñaây khoâng ?
Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng :
-Ta coù ñui ñaâu ?
Tieåu Phi tieáp :
-Nhìn tay ta xem!
Hoà Thieát Hoa laïi keâu leân :
-Thöïc söï, ngöôi coù bao nhieâu chöùng taát caû ? Cöù moãi luùc giôû moät chöùng ra nhö
theá? Boãng nhieân laïi baûo ta nhìn tay ngöôi! Khoâng leõ baøn tay ngöôi bieán thaønh hoa
maát roài ?
Long hổ phong vân - Hồi 67 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 67 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 67 9 10 954