Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 68

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
618
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI TAÙM
ANH HUØNG BAÁT LÖÏC
Tay baát ñoäng, nöûa thaân mình teâ daïi, Hoà Thieát Hoa ngaõ ngöôøi treân gheá giöông
troøn maét nhìn Tieåu Phi.
Vôï choàng Lyù Ngoïc Haøm heát söùc kinh ngaïc.
Lieãu Voâ My hoûi :
-Höông soaùi sôï röôïu coù ñoäc ?
Tieåu Phi thôû daøi :
-Duø röôïu khoâng ñoäc, than theå haén cuõng ñaõ nhieãm ñoäc roài!
Lyù Ngoïc Haøm giaät mình :
-Hoà huynh vöøa roài coù uoáng röôïu ?
Tieåu Phi laéc ñaàu :
-Röôïu khoâng haïi haén! Chính baøn tay haén haïi haén!
Baây giôø, moïi ngöôøi nhaän ra baøn tay cuûa Hoà Thieát Hoa söng vuø. Choã söng aån öôùt
coù boác hôi ñen.
Lyù Ngoïc Haøm bieán saéc :
-Hoà huynh laøm sao truùng ñoäc ?
Hoà Thieát Hoa ñöa tay kia vuoát choùp muõi cöôøi khoå :
-Coù leõ taïi haï gaëp quyû!
Tieåu Phi hoûi :
-Coù phaûi ngöôi duøng baøn tay ñoù, moi maáy muõi Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh chaêng ?
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu :
-Phaûi!
Tieåu Phi thôû daøi :
-Ñuùng roài! Ngöôi töôûng baøn tay laønh laën khoâng veát traày, ñoäc khoâng nhieãm ñöôïc!
Ngôø ñaâu ñoäc töø muõi ñinh, len qua keõ moùng tay vaøo da thòt! Ngöôi bò haïi laø leõ ñöông
nhieân!
Lyù Ngoïc Haøm caõi :
-Cöù theo taïi haï bieát, thì Bao vuõ Leâ hoa Ñinh khoâng heà coù taåm ñoäc, bôûi noù thöøa
söùc gieát ngöôøi, ai truùng phaûi noù laø caàm chaéc caùi cheát!
Tieåu Phi cöôøi khoå :
-Lyù huynh noùi ñuùng! Song vò baèng höõu naøo ñoù, sôï vaät khoâng ñuû gieát noåi taïi haï,
neân taåm theâm ñoäc, maø laø loaïi tuyeät ñoäc!
Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My cuøng nhìn nhau, khoâng noùi tieáng naøo.
Long hổ phong vân - Hồi 68 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 68 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 68 9 10 768