Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 69

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
629
CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI CHÍN
NHÖÕNG CAÙI BAÁT NGÔØ
Ngöôøi aùo ñen ôû xa xa, voã tay cöôøi lôùn :
-Hay quaù! Hay quaù! Con böôùm vôøn hoa ngaøy naøo ñaõ bieán thaønh con gaø nhuùng
nöôùc!
Hoà Thieát Hoa vöøa heùt vöøa ñöùng leân.
Laõo baùn mì cuõng nhaøo tôùi, chuïp aùo y, gaøo aàm ó :
-Maét ñeå ñaâu, ñi ñöôøng laïi chaúng mang theo ? Caû nhaø ta soáng nhôø vaøo gaùnh mì,
ngöôi huyû hoaïi maát roài, ta laøm sao ? Ngöôi phaûi cheát vôùi ta!
Hoà Thieát Hoa toan haát aùo laõo ta, nhöng nghó laïi loãi do mình, neân daèn taùnh noùng,
dòu gioïng baûo :
-Buoâng ta ta, thieät haïi bao nhieâu, ta ñeàn cho!
Laõo baùn mì cao gioïng :
-Ñeàn! Ñeàn thì trao tieàn ñaây! Voán ñeán baûy löôïng baïc ñaáy! Keå caùc moùn linh tinh,
coäng taát laø möôøi löôïng ñaáy! Ta chöa tính soá lôøi baùn ñöôïc trong ñeâm nay!
Hoà Thieát Hoa ñaùp gaáp :
-Ñöôïc roài! Thì ta ñeàn cho möôøi löôïng!
Noùi ra, nghe töï nhieân laém song y keâu khoå thaàm.
Treân ñôøi naøy, coù ai ngheøo hôn y ?
Ngheøo, chaúng phaûi y khoâng kieám ra tieàn. Duø muoân vaïn löôïng ñeán tay, y cuõng
tieâu hoang phí trong maáy hoâm laø heát nhaün. Chaúng bao giôø trong tuùi coù moät ñoàng.
Dó nhieân, hieän taïi y chaúng coù moät ñoàng. Vaû laïi, neáu coù tieàn, y cuõng chaúng mang
theo trong tröôøng hôïp ñuoåi baét thích khaùch.
Laõo baùn mì laïi giuïc :
-Tieàn ñaâu, chòu ñeàn thì trao ñaây ?
Hoà Thieát Hoa höùa ngang :
-Saùng mai! Nhaát ñònh saùng mai ta ñöa cho!
Laõo baùn mì noåi giaän :
-Ta bieát tröôùc, ngöôi ngheøo maït, laøm gì coù tieàn ñeàn cho ta ? Cho ngöôi bieát, neáu
ngöôi khoâng ñeàn, ta nhaát ñònh lieàu maïng vôùi ngöôi ñoù!
Ngöôøi aùo ñen coøn ñöùng ñoù, cöôøi hì hì maõi.
Hoà Thieát Hoa bò ngaên trôû, noåi giaän heùt :
-Ta noùi ngaøy mai laø ngaøy mai! Ngöôi coù buoâng tay khoâng ?
Long hổ phong vân - Hồi 69 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 69 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 69 9 10 352