Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 7

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
68
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY
MOÄT VIEÄC TREÂN SÖÙC
Laõnh Thu Hoàn nhìn haén:
-Tröông huynh tính hoûi naøng ñieàu gì chaêng ?
Y ñieåm moät nuï cöôøi, aùnh maét vaø nuï cöôøi cuûa y taøn khoác quaù, y khoâng ñôïi Tröông
Khieáu Laâm ñaùp, hoûi xong laïi tieáp luoân:
-Giaû söû, Tröông huynh hoûi naøng coù bao nhieâu tình nhaân naøng seõ khai haøng taù cho
maø xem !
Tröông Khieáu Laâm daëng haéng moät tieáng böôùc tôùi gaàn beân cuùi ñaàu saùt maët Traàm
San Coâ hoûi :
-Ngöôi coù nhaän ra ta chaêng ?
Traàm San Coâ göông maët thaát thaàn nhìn haén moät luùc roài ñoät nhieân naøng baät cöôøi
khan:
-Ta nhaän ra ngöôi roài ! Ngöôi laø tình nhaân cuûa ta, moät tình nhaân laøm cho ta maõn
nguyeän nhaát ! Nhöng ngöôi laø moät teân cuoàng baïo, moät teân suùc sanh…
Laõnh Thu Hoàn cöôøi laïnh:
-Bì naøng só maéng laø suùc sanh, töùc nhieân Tröông huynh phaûi coù baûn lónh gheâ gôùm
laém ! Hai tieáng suùc sanh do thieáu nöõ thoát leân Coù caùi yù nghóa ñaëc bieät khoâng noåi !
Tröông Khieáu Laâm cöôøi khoå, ñöa tay vuoát nheï choùt muõi töø toán hoûi:
-Taïi sao ngöôi muoán tìm hieåu bí maät cuûa ta ?
Traàm San Coâ buoâng coäc loác:
-Ngöôi hoûi taïi sao ? Taïi vì ngöôi vaø Laõnh Thu Hoàn coù nhöõng haønh ñoäng kyø quaùi
luùc ñaàu hoâm, ta muoán bieát caùc ngöôi thöông luôïng nhöõng gì ?
Tröông Khieáu Laâm taëc löôõi:
-Nhöng ñieàu ñoù coù lieân quan gì ñeán Thieân tinh bang ?
Traàm San Coâ höø laïnh :
-Khoâng lieân quan ? Cho ngöôi bieát, Thieân tinh bang ñeán Teá nam laàn naøy vôùi muïc
ñích duy nhaát laø tìm Chu sa moân dñaây ! Maø Laõnh Thu Hoàn laø moät nhaân vaät quan
troïng trong Chu sa moân !
Laõnh Thu Hoàn ñieåm phôùt moät nuï cöôøi :
-Töø bao laâu nay, Chu sa moân vôùi Thieân tinh bang khoâng heà lieân laïc vôùi nhau, thì
laøm gì phaûi tìm nhau ngoaøi vaïn daëm chöù ?
Traàm San Coâ traàm gioïng:
-Chöôûng moân nhaân Thieân tinh bang laø Thaát Tinh Ñoaït Hoàn Taû Höïu Tranh ñoät
nhieân maát tích, laàn cuoái cuøng xuaát ngoaïiñeå roài maát tích luoân, ngöôøi coù toû cho trong
bang bieát laø seõ ñeán Chu sa moân tìm gaëp Saùt Thuû Thö Sinh Taây Moân Thieân !
Long hổ phong vân - Hồi 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 7 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 7 9 10 597