Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 70

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
638
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI
CAÙI NGHEÀ GIEÁT NGÖÔØI
Yeát haàu cuûa ngöôøi aùo ñen soâi uït uït.
Haén khoâng coøn noùi ñöôïc lôøi gì.
Ñieàu bí maät haén saép tieát loä vôùi Tieåu Phi, bò tieáng uït uït doàn trôû laïi taän ñaùy loøng.
Beân ngoaøi, Lyù Ngoïc Haøm goïi to leân, goïi roái rít:
-Löu Höông huynh ! Löu Höông huynh ! Coù thoï thöông chaêng ?
Tieáng goïi vöøa döùt, Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My bay qua cöûa soå vaøo phoøng.
Lieãu Voâ My caáp toác baät moài löûa leân, thaáy Tieåu Phi ngoài söøng söïng treân giöôøng.
Caû hai cuøng thôû phaøo cuøng thoát:
-Taï ôn trôøi ñaát ! Vôï choàng taïi haï may maén ñaõ veà kòp.
Caû hai öôùt ñaãm moà hoâi, thaàn tình heát söùc lao nhoïc.
Hieån nhieân caû hai quaù vaát vaû suoát ngaøy ñeâm treân ñöôøng daøi vaûng phaûn.
Tieåu Phi nhìn caû hai moät luùc, ñoaïn thôû daøi töø töø thoát:
-Ñuùng vaäy ! Hai vò trôû veà raát kòp luùc !
oOo
Lieãu Voâ My ñoát ñeøn tröøng maét nhìn gaõ aùo ñen naèm treân neàn phoøng hoûi:
-Vôï choàng toâi muoán xem haén laø ai, taïi sao haén khoå taâm ñeo ñuoåi Löu Höông
huynh, quyeát aùm toaùn cho kyø ñöôïc !
Tieåu Phi ñieàm nhieân:
-Raát tieác vónh vieãn khoâng coøn laøm sao bieát ñöôïc nguyeân nhaân naøo khieán haén ñeán
ñaây !
Lieãu Voâ My traàm gioïng:
-Taïi sao ?
Tieåu Phi cöôøi khoå:
-Taïi vì ngöôøi cheát khoâng theå noùi naêng ñöôïc !
Lieãu Voâ My giaät mình, traàm laëng giaây laâu, roài thôû daøi :
-Phaûi ! Ñaùng leõ toâi khoâng neân gieát haén ! Chæ vì boãng nhieân toâi thaáy coù ngöôøi
vung kieám caïnh giöôøng Löu Höông huynh, hôn nöõa toâi cuõng chaúng bieát Löu Höông
huynh ñaõ laønh bònh roài ! Torng côn khaån caáp toâi queân maát laø laøm hoûng caùi dòp cho
haén noùi naêng !
Lyù Ngoïc Haøm cau maøy, thôû ra:
Long hổ phong vân - Hồi 70 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 70 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 70 9 10 849