Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 72

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
660
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI HAI
THIEÂN HAÏ VOÂ ÑÒCH
Luùc hoaøng hoân, hình theå Hoå Khaâu sôn nhö coù bieán ñoåi, töø moät con hoå chôøn vôøn,
trôû thaønh moät con chim öng vaàn vaàn chöïc ñaùp xuoáng sau moät ngaøy daøi löôùt gioù tung
maây giöõa trôøi cao, xa ñaát roäng.
Caûnh raát huøng tuy nuùi khoâng khoâi vó laém. Tuy nhieân, trong caùi huøng aån öôùt coù
caùi bi hôn traùng.
Vaø tieáng thôû daøi ñoù, gieo ñaäm nieàm bi vaøo khung caûnh.
Ai nghe maø chaúng se loøng khi khí thu veà ñeâm ñaõ baét ñaàu truyeàn vaøo ngöôøi ?
Moät ñôït khoùi boác töø toøa Luïc giaùc ñình, leân cao, gioù ñöa chao chao, taûn maùt nhaït
daàn …
Caûnh chieàu, nôi hoang vaéng, ñaày veû theâ löông, caøng theâ löông hôn vôùi nhöõng ñôït
khoùi ñôn coâi kia, khoùi ñôn coâi chöùng toû caùi tòch mòch, caùi thoaùt ly gioøng ñôøi.
Noùi ñeán thoaùt ly, laø noùi ñeán coâ tòch !
Ai khoâng ngaäm nguøi trong coâ tòch theâ löông ?
Tieåu Phi chôùp maét hoûi tuy chöa thaáy ngöôøi:
-Laõo tieân sinh laø moät trong caùc vò ñaïi kieám khaùch naêm xöa uoáng traø luaän kieám
taïi nôi naøy ?
Moät laõo nhaân xuaát hieän.
Laõo nhaân vaän aùo loâng chim, ñoäi muõ cao.
Laõo thôû ra moät luùc, roài töø töø thoát, vôùi gioïng traàm mô:
-Phaûi ! Raát tieác, coá nhaân ñaõ laàn löôït côûi haït quy tieân. Chæ moät giaø coøn laïi ñaây vôùi
chöùng bònh traàm kha. Coù leõ boà leä chöa caïn tröôùc ñau thöông cuûa nhaân loaïi, neân coøn
phaûi löu laïi giöõa gioøng ñôøi, ñeå ñoå noát haït cuoái cuøng, môùi ñöôïc ruû aùo ra ñi khoâng trôû
laïi ! Ngaøy nay, tre ngon vaãn coù, nöôùc ngoït coøn kia, coù pha traø ngaøy naày qua ngaøy
khaùc, chæ ñoäc aåm suy ñôøi, chöù cuøng ai bình luaän kieám ñao ?
Tieåu Phi cuøng Hoà Thieát Hoa ñöa maét cho nhau, moät caûm giaùc laïnh chaïy quanh
mình.
Naêm xöa taïi ñaây, hoïp maët trong cuoäc traø, luaän kieám coù vò naøo laïi chaúng laø tay
kieám tuyeät luaân ?
Giaû nhö moät ngöôøi naøo ñoù, coøn soáng ñeán maáy möôi naêm sau, haún ñaõ luyeän kieám
phaùp ñeán möùc sieâu thaàn haäp hoùa.
Ai cheát, ñieàu ñoù Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa khoâng caàn bieát voäi, chæ bieát hieän taïi,
coù moät ngöôøi coøn soáng vaø ngöôøi ñoù ñang ôû tröôùc maët hoï ñaây.
Laõo nhaân ngaãu nhieân du ngoaïn ñeán nôi naày, nhìn caûnh cuõ chaïnh nhôù ngöôøi xöa ?
Long hổ phong vân - Hồi 72 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 72 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 72 9 10 236