Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 73

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
670
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI BA
KYØ DÒ PHU THEÂ
Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi:
-Ta öôùc mong treân ñôøi naøy, coù haïng ngöôøi voâ ñòch, cho ngöôi baïi ít nhaát cuõng
moät laàn. Neáu ngöôi cöù thaéng maõi, ta chæ sôï roài ñaây ngöôi töï maõn, khoâng caàu tieán
thaønh ra chaúng bao giôø ngöôi ñaït ñeán möùc thaønh töïu voâ thöôïng !
Y thoát leân caâu ñoù, coát ñeå gaây vui cho caâu chuyeän, ngôø ñaâu Tieåu Phi laïi traàm
göông maët ñaùp:
-Ngöôi noùi ñuùng ! Caùi ñaïo lyù cao thaâm trong voõ hoïc laø theá ! Caøng baïi con ngöôøi
caøng vöôït tieán. Bình sanh, ta thích maïo hieåm. Gaëp cao thuû roài nhaát ñònh ta phaûi laøm
sao coù giao ñaáu môùi cam taâm, baïi cuõng khoâng buoàn, bieát tröôùc seõ cheát cuõng khoâng
nao nuùng, ruït reø. Tuy maïo hieåm, ta vaãn nuoâi hy voïng caàu thaéng.
Thaáy chaøng thoát trònh troïng quaù, Hoà Thieát Hoa khoâng cöôøi nöõa. Y chænh gioïng
cho hôïp vôùi tình hình:
-Chaúng phaûi ngöôi maïo hieåm chæ ñeå caàu thaéng maø thoâi. Ngöôi khoâng maïo hieåm,
chaúng khaùc naøo ngöôi chôø cheát. Vì giaønh söï soáng ngöôi phaûi maïo hieåm ! Ñaønh
raèng ngöôi khoâng coá yù gieát ai. Song ngöôøi ta thì luoân luoâ muoán gieát ngöôi !
Tieåu Phi thôû daøi :
-Cho neân sôùm muoän gì ta cuõng phaûi cheát nôi tay ngöôøi ! Moät ngaøy naøo ñoù thoâi,
coù keû haï saùt ta !
Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu:
-Ngöôi yeân trí ! Ngöôøi coù theå gieát ñöôïc ngöôi, chæ sôï chöa ra sanh ra treàn coûi ñôøi
naøy !
oOo
Ñeâm thu naõo nuøng …
YÙ thu cuõng naõo nuøng !
Caû hai ñi trong caûnh naõo nuøng ñoù, qua Uyeân Öông chuûng, Hieáu töû moä, Ñoaïn
löông dieân, Thi Kieám Thaïch, Nhò Tieàn ñình, Tieân Nhaân ñoäng …
Caû hai töø töø tieán leân nuùi !
Hoï khoâng tìm ra ñöôøng ñöa ñeán UÛng Thuùy sôn trang.
Hoà Thieát Hoa cuoái cuøng ñaâm nghi ngôø laø UÛng Thuùy sôn trang khoâng ôû taïi Hoå
Khaâu sôn.
Long hổ phong vân - Hồi 73 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 73 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 73 9 10 566