Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 74

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
681
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI TÖ
LUAÄN VEÀ KIEÁM ÑAÏO
Vôï choàng Ñoå Caåu OÂng ñi roài, ngoïn ñeøn ñoû vaãn coøn treo taïi ñoù.
Söông môø vaãn bao phuû ñænh Hoå Khaâu Sôn.
Ñeøn ñoû chieáu qua söông baïc, söông nhuoám maøu hoàng, troâng nhö ngaøn hoa maùu
keát tuï.
Söông gioáng hoa, vì coù aùnh ñeøn, söông choå daøy, choå moûng khoâng ñeàu, hieän ra
loám ñoám hoàng, choå ñaäm choå nhaït.
Ngoaøi vuõng hoàng môø nhaït nôi ñænh thaùp, chung quanh, laø bieån toái ñen.
Hoà Thieát Hoa nhìn ra xa xa, chöøng nhö muoán tìm laïi boùng hai vôï choàng kyø quaùi.
Moät luùc laâu, y quay sang Tieåu Phi ñieåm moät nuï cöôøi, thoát:
-Ta ñoaùn theá naøo ngöôi cuõng buoâng tha cho hoï ! Quaû nhieân ñuùng nhö vaäy !
Tieåu Phi ñieàm nhieân:
-Neáu ngöôi laø ta haún ngöôi ñaõ haï thuû roài ?
Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi :
-Gieát hoï laøm gì ? Nhaát laø moät ngöôøi sôï vôï ? Phaøm nhöõng ngöôøi sôï vôï, ít ai daùm
laøm ñieàu baïi hoaïi. Hoï khoâng phaûi laø nhöõng con saâu xaõ hoäi, mình gieát hoï laøm chi !
Tieåu Phi hoûi:
-Ngöôi giaûi thích ta nghe !
Hoà Thieát Hoa laïi cöôøi:
-Ñeán vôï maø hoï coøn sôï, thì hoï laøm gì coù can dñaûm laøm nhöõng vieäc gì khaùc chöù ?
Huoáng chi ñieàu baïi hoaïi laø ñieàu baïi hoaïi laø ñieàu nguy hieåm ?
Y voã tay leân ñaàu vai Tieåu Phi roài tieáp:
-Luùc ngöôi buoâng tha Ñoå Caåu OÂng, ngöôi coù löu yù ñeán saéc dieän cuûa laõo ta
chaêng? Ta theo doõi laõo raát kyõ. Bình sanh ta chöa heà troâng thaáy moät göông maët naøo
khoù nhìn baèng ! Chöøng nhö laõo vaãn vui cho ngöôi gieát laõo, laõo mong muoán ñöôïc
cheát hôn laø ñöôïc ngöôi tha ! Laõo khoâng thích theo muï ñoù trôû veà chaêng ? Laõo sôï
theo muï ñoù trôû veà theá naøo laõo cuõng bò hình phaït naëng neà, khoâng tinh thaàn cuõng xaùc
thòt !
Y laïi cöôøi, roài tieáp :
-Thaät ta khoâng töôûng töôïng noåi !
Tieåu Phi cöôøi nheï :
-Ngöôi cho laø laõo thoï toäi, nhöng laõo laïi nghó ñoù laø höôûng thoï !
Hoà Thieát Hoa suyùt keâu to leân :
-Höôûng thoï ? Quyø guïc ñaàu, ñoäi maâm haàu laø höôûng thoï aø ?
Long hổ phong vân - Hồi 74 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 74 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 74 9 10 301