Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 76

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
704
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI SAÙU
THEÁ GIA VOÏNG TOÄC
Traøng cöôøi chöa döùt, thanh tröôøng kieám trong tay Lieãu Voâ My ñaõ sang tay Tieåu
Phi.
Chaøng khoâng duøng troïn baøn tay ñoaït kieám. Hai ngoùn tay keïp muõi kieám, giaät nheï,
keïp theâm moät ngoùn nöõa giöõ cho vöõng thanh kieám, bôûi hai ngoùn thì duø sao cuõng khoù
keàm moïi vaät vöøa daøi, vöøa naëng.
Nhìn qua thì ai ai cuõng töôûng chaøng coøn trong tö theá ñoaït kieám.
Song söï thaät thì ngoùn tay thöù ba ñöôïc vaän duïng ñeán laø ñeå chuyeån höôùng ñoác
kieám ngay ngöôøi cao vaø oám.
Roài ñoác kieám lao thaúng vaøo ngöïc nguôøi ñoù.
Theá laø nhaân ñoaït kieám, chaøng taán coâng lieàn.
Ngöôøi cao oám heùt lôùn:
-Thuû phaùp tuyeät dieäu !
Chæ noùi leân boán tieáng thoâi, laõo nhaân cao oám ñaõ laøm ñöôïc ba ñoäng taùc: traùnh neù
chieâu coâng cuûa Tieåu Phi, ñoàng thôøi traû laïi hai chieâu.
Song phöông ñaõ ñoäng thuû roài, Lieãu Voâ My vaãn chöa hoaøn hoàn.
Naøng ñöùng söõng sôø taïi choã, trong khi ñoù traän theá baét ñaàu phaùt ñoäng toaøn dieän.
Lyù Ngoïc Haøm daäm chaân maáy löôït, khoâng laøm sao ñöôïc, ñaønh khoa kieám vaøo
cuoäc, neáu khoâng thì theá traän thieáu ngöôøi.
Kieám quang chôùp leân taïo thaønh moät löôùi baïc, phuû quanh mình Tieåu Phi.
Lieãu Voâ My chaäp chôøn luøi laïi, luøi ñeán goùc töôøng, maët traéng nhôït, nôi vaønh my,
leä töøng haït, töøng haït traøo ra laên daøi xuoáng maù.
oOo
Taát caû nhöõng dieãn tieán ñoù nhö phaùt sanh ñoàng thôøi, töø vieäc Tieåu Phi ñoaït kieám,
xuaát chieâu laõo nhaân phaûn coâng, Lyù Ngoïc Haøm vaøo cuoäc traän theá phaùt ñoäng.
Hoà Thieát Hoa coøn ñöùng ñoù, muïc kích tình hình, heát söùc kinh hoaøng maø cuõng heát
söùc möøng rôõ.
Neáu khoâng kìm haõm noåi caùi höùng boác maïnh, haún y ñaõ reo leân hoa hoâ Tieåu Phi
vang doäi.
Thuû phaùp cuûa Tieåu Phi quaû thaät ñaùng ñöôïc taùn thöôûng.
Long hổ phong vân - Hồi 76 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 76 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 76 9 10 376