Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 77

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
716
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI BAÛY
LAÁY AÂN BAÙO OAÙN
Ñi phía tröôùc, thænh thoaûng Bình coâ nöông quay ñaàu laïi mæm cöôøi vôùi Hoà Thieát
Hoa.
Töï nhieân y ñaéc yù phi thöôøng, maø cuõng khoan khoaùi voâ cuøng. Ñaéc yù vì raát coù theå
tìm ra tung tích boïn Toâ Dung Dung, vaø khoan khoaùi vì Bình coâ nöông coù veû tình töù
vôùi y.
Nghó ñeán caùi caûnh Tieåu Phi möøng rôõ khi gaëp laïi boïn Toâ Dung Dung, y nghe loøng
phôi phôùi.
Chaøng phí troïn maáy thaùng trôøi, khoâng tìm ra hoï, boãng döng y laïi tìm ñöôïc, y coù
theå haõnh dieän vôùi baïn ñöôïc laém chöù ?
Hôn nöõa, tìm ñöôïc Toâ Dung Dung, Toáng Ñieàm Nhi, Lyù Hoàng Tuï, coù caû Haéc
Traân Chaâu roài, y seõ daãn boán ngöôøi, hieäp löïc vôùi Tieåu Phi thì coù lo gì khoâng san
baèng UÛng Thuùy sôn trang naày nhö baõi hoang ?
Y thaàm nghó:
-Laõo Xuù Truøn phuïc ta voâ töôûng !
Nieàm khoan khoaùi laøm cho Hoà Thieát Hoa nheï böôùc thoaên thoaét tieán saùt beân sau
Bình coâ nöông.
Y laïi nghó:
-Ñeán luùc ñoù, giaû nhö ta thích caùi vò coâ nöông teân Bình hay hoï Bình naøy, ta chæ
caàn vuoát tay qua maù naøng laø naøng nhaøo vaøo loøng ta ngay !
Mieân mang vôùi nhöõng yù nieäm ñoù, y khoâng löu yù ñeán ñöôøng loái quanh co do Bình
coâ nöông höôùng daãn.
Boãng Bình coâ nöông hoûi:
-Ñaõ ñeán nôi roài, ngöôi coøn muoán ñi tôùi nöõa sao ?
Hoà Thieát Hoa chôït tænh côn mô, cöôøi nheï:
-ÔÛ ñaây aø ?
Bình coâ nöông mæm cöôøi:
-Khoâng ôû ñaây thì ôû ñaâu ? Trong nhaø ñoù ?
Reøm chaâu buoâng cuoáng, beân trong vaéng laëng ñeán laïnh luøng. Choác choác, moät laøn
höông thoaûng ra, chaúng roõ höông cuûa loaøi hoa gì, hay muøi höông cuûa ngöôøi.
Coù ñieàu, höông thanh vaø dòu quaù !
Bình coâ nöông laïi cöôøi haéc haéc:
-Sao ngöôi söõng sôø ? Haõy trao chieác maâm cho ta !
Long hổ phong vân - Hồi 77 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 77 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 77 9 10 25