Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 78

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
728
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI TAÙM
TÖÛ VÒ TÖÛ VONG
Tieâu Thaïch keâu leân thaát thanh:
-Taïi sao caùc haï laøm theá ?
Thieát Sôn ñaïo tröôûng loaïng choaïng luøi laïi, baät cöôøi nghe gheâ rôïn:
-Caùc vò daõ thaáy roài ! Löu Höông ñaõ thaáy roài ! Laõo phu khoâng coøn ngaên chaën ai
gieát ai ! laõo phu baát löïc trôû ngaên cuoäc taøn saùt !
Lieãu Voâ My bieán saéc maët traéng nhôït, thöø ngöôøi nhö moät hình goã.
Thieát Sôn ñaïo tröôûng rít leân:
-Ngöôi coøn chôø gì nöõa khoâng gieát haén ! Ngöôi coøn chôø gì nöõa chöù ?
Lieãu Voâ My suïp laïy laõo.
Lyù Ngoïc Haøm cuõng suïp laïy luoân.
Caû hai cuøng thoát:
-Ña taï tieàn boái !
Tieåu Phi thôû daøi, nheách nuï cöôøi khoå:
-Coù moät ngöôøi ñoái xöû vôùi taïi haï nhö Thieát Sôn ñaïo tröôûng thì boán tieáng ñaïo
nghóa giang hoà môùi khoâng coø laø chieàu baøi löøa khaùch voõ laâm ! Taïi haï coù cheát cuõng
khoâng oan öùc ! Baát quaù, taïi haï haõy coøn thaéc maéc, chaúng hieåu taïi sao caùc vò laïi
muoán gieát taïi haï. Thaéc maéc, chung quy vaãn khoâng giaûi ñaùp, bôûi duø coù hoûi, taïi haï
cuõng chaúng nghe ai giaûi ñaùp. Cho neân, taïi haï caàn thaáy roõ, mình seõ thaønh con quyû
hoà ñoà ! Cheát maø chaúng bieát taïi sao mình phaûi cheát !
Muõi kieám cuûa Lieãu Voâ My cuoái cuøng roài cuõng ñaâm vaøo ngöïc Tieåu Phi.
Tieåu Phi caûm giaùc muõi kieám xuyeân da, vaøo thòt, chöù chaúng roõ taïi sao chaøng
khoâng maûy may sôï.
Maø chaøng cuõng chaúng nghe ñau.
Baát quaù, chaøng caûm thaáy caùi gì laønh laïnh ñaâm thuûng da thòt cuûa chaøng.
Vaø chaøng cuõng chaúng roõ taïi sao, ñuùng trong luùc muõi kieám xuyeân qua da, thòt
chaøng, thaàn hoàn chaøng phieâu phöôûng ñeán taän phöông xa, ñeán moät vuøng ñaát Baéc,
nôi ñoù coù tuyeát phuû bao la…
Chaøng nhôù laïi, thuôû aáu thô, chaøng cuøng Hoà Thieát Hoa ñuøa giôõn treân lôùp tuyeát ñoù,
caû hai khoâng nghe laïnh laên troøn nhöõng quaû caàu. Coù khi, Hoà Thieát Hoa laáy tuyeát voø
vieân, nheùt vaøo mieäng chaøng. Tuyeát rôi vaõi ra coå ra va, chaûy daøi xuoáng ngöïc.
Chính caùi caûm giaùc cuûa ngaøy xöa ñoù, giôø ñaây chaøng nghe n1o trôû veà treân ngöôøi
chaøng, cuøng vôùi muõi kieám cuûa Lieãu Voâ My.
Long hổ phong vân - Hồi 78 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 78 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 78 9 10 134