Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 79

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
739
CHÖÔNG THÖÙ BAÛY MÖÔI CHÍN
MOÄT GUÙT TRAÊM MOÁI
Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå:
-Phaûi ! Taïi haï hoï Hoà. Taïi haï laø Hoà Thieát Hoa. Khoâng ngôø coâ nöông coøn nhaän ra
taïi haï !
Thieáu nöõ ñang chôi côø, voäi boû quaân côø, ñöùng leân.
Vaø taát caû maáy naøng cuøng troá maét nhìn y.
Hoà Thieát Hoa thôû daøi:
-Taïi haï bieát, coâ nöông laø Toâ Dung Dung. Taïi haï bieát hai vò laø Lyù Hoàng Tuï vaø
Toáng Ñieàm Nhi. Coøn moät vò nöõa laø Haéc Traân Chaâu. Ngoaøi Haéc Traân Chaâu, ba coâ
nöông kia khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi xa laï cuûa taïi haï, taïi haï bieát ba vò töø luùc thô
aáu, ngaøy nay vò naøo cuõng ñaõ tröôûng thaønh !
Lyù Hoàng Tuï vuït hoûi:
-Laøm ngöôøi ai cuõng tröôûng thaønh chöù ! Sanh ra laø nhoû, theo naêm thaùng lôùn leân,
lôùn ñeå roài giaø, giaø ñeå ly khai nhaân theá ! Coù ñuùng vaäy chaêng ?
Taïi sao naøng noùi theá ?
Hoà Thieát Hoa thôû daøi luoân:
-Taïi haï mong moûi gaëp caù vò, song khi gaëp nhau thì raát tieác laø khoâng hôïp thôøi
gian, khoâng hôïp caûnh !
Hoï gaëp nhau, moät ñaøng ôû beân ngoaøi ñòa thaát, moät ñaøng ôû beân trong ñòa thaát.
Noùi laø ñòa thaát, baát quaù laø moät ñaàu ñòa ñaïo ñöôïc môû roäng ra cho thaønh gian nhaø.
Khoâng coù cöûa, chæ coù chaán song ngaên ñòa thaát rieâng bieät vôùi ñòa ñaïo.
Bình coâ nöông ñöa Hoà Thieát Hoa ñeán tröôùc chaán song, mæm cöôøi thoát:
-Song phöông laø baèng höõu, vaäy cöù noùi chuyeän vôùi nhau ñi, noùi cho khuaây noåi
loøng.
Naøng vöøa thoát, vöøa aán goùt chaân xuoáng choã ñöùng.
Chaán song nghieâng chieàu, ñoàng thôøi Hoà Thieát Hoa bò tung boãng leân.
Y bò haát vaøo beân trong ñòa thaát, chaán song trôû veà vò trí cuõ lieàn.
Lyù Hoàng Tuï vaø Toáng Ñieàm Nhi voäi böôùc tôùi, naâng Hoà Thieát Hoa leân thaùo nhöõng
ñöôøng daây da traâu quanh mình y.
Ñoaïn caû hai naøng cuøng hoûi:
-laøm sao ngöôi laïi sa vaøo caïm baãy naày ?
Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå:
-Chính taïi haï ñang muoán hoûi caùc vò caâu ñoù !
Toáng Ñieàm Nhi giaønh ñaùp tröôùc.
Long hổ phong vân - Hồi 79 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 79 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 79 9 10 692