Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 8

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
80
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM
TRAÊNG SAÙNG GIOÙ LAØNH
Thanh tröôøng kieám trong tay y chôùp leân, nhöng Tröông Khieáu Laâm baát ñoäng,
trong tö theá chaáp tay sau löng, thaàn thaùi an nhaøn, voâ söï.
Muõi kieám ñaõ chong ngay yeát haàu haén, khoûang caùch ñoä moät taác, haén khoângnhuùc
nhích, khoâng chôùp maét.
Muõi kieám dí gaàn quaù, aùnh theùp, ngôøi leân, duø ñang ñeâm khuya, vaãn saùng nhö
thöôøng, aùnh theùp chieáu roõ göông maët thaûn nhieân cuûa haén, thaàn saéc an thöôøng, nhö
ñoái dieän vôùi moät haûo höõu, chöù khoâng phaûi laø moät ñòch thuû.
Duø coøn caùch ñoä taác, haøn khí boác laïnh töø muõi kieám, taïo moät aùp löïc chaän ngang
yeát haàu haén, hôi thôû töø buoàng phoåi ñöa leân, bò ngaên laïi phaàn naøo.
Nhöng haén vaãn traàm tænh, trô nhö pho töôïng ñoàng.
Nhaát Ñieåm Hoàng nhích muõi kieám tôùi moät phaân. Tay y khoâng rung, muõi kieám
khoâng rung, moät caùnh tay ñöa thaúng ra quaù laâu vaãn giöõ ñöôïc khoâng rung quaû thaät y
coù moät coâng phu Thoác Öng vi raát vöõng.
Y nhìn chaèm chaëp Tröông Khieáu Laâm, moït luùc laâu, chaúng thaáy ñoái töôïng nhích
ñoäng, gaèn gioïng hoûi:
-Ngöôi cho raèng ta khoâng daùm gieát ngöôi ?
Muõi kieám hieän taïi chæ caùch yeát haàu Tröông Khieáu Laâm ñoä hai phaân. Haén vaãn
thaûn nhieân nhö thöôøng, haén ung dung thoát:
-Daùm laém chöù ! Ta coù töôûng laø ngöôi khoâng daùm ñaâu ! Coù ñieàu, thöïc söï, ngöôi
muoán gieát ta !
Nhaát Ñieåm Hoàng cöôøi laïnh:
-Ta nhaát ñònh gieát ngöôi, ta quyeát yù laém roài, taïi sao ngöôi töôûng laø ta khoâng
muoán ?
Tröông Khieáu Laâm cöôøi nheï:
-Ngöôi khoâng coù loái gieát ngöôi nhö theá ñoù ! Gieát deã daøng, gieát ngöôi trong khi
ngöôøi baát ñoäng, phoûng coù gì thuù vò ? Chaéc chaén ngöôi khoâng laøm moät vieäc khoâng
taïo cho ngöôi thích thuù naøo !
Muõi kieám ñoät nhieân rung rung. Muõi kieám rung rung laø coù bieán chuyeån,
bieánchuyeån töø taâm tö keû caàâm kieám, bieánchuyeån phaùt huy ra tay, tay coù rung, kieám
môùi rung.
Traán ñònh taâm thaàn töø luùc ñaàu, boãng laïi rung rung tay, roài gioïngnoùi cuûa y cuõng
rung rung theo, y heùt:
-Khaù laém ! Töï tin nhö theá laø khaù laém !
Baát thình lình, muõi kieám nhích maïnh.
Long hổ phong vân - Hồi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 8 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 8 9 10 208