Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 80

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
750
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI
CAÙI TOÄI BAÏO TAØN
Tieåu Phi gaät ñaàu:
-Ñuùng vaäy !
Roài chaøng tieáp theo lieàn:
-Nhöõng naøng ñoù khoâng heà töôûng töôïng moät söï vieäc nhö vaäy coù theå xaûy ra, cho
neân chuùng khoâng ñeà phoøng. Neáu chaúng theá, moät mình naøng laøm sao gieát heát boïn
chuùng trong khoaûng khaéc ?
Lyù Ngoïc Haøm hoûi:
-Ngöôi cho raèng vì thaân caän vôùi Thaïch Quan AÂm, naøng môùi coù yù gieát ngöôi ?
Phaûi vaäy chaêng ?
Tieåu Phi mæm cöôøi:
-Ta khoâng thaáy lyù do naøo khaùc !
Lyù Ngoïc Haøm laïi hoûi:
-Coøn ta ?
Tieåu Phi thôû daøi:
-Ta chæ sôï raèng ngöôi laàm naøng. Ngöôi bò naøng lôïi duïng ! Bieát ñaâu naøng khoâng
vaâng lònh Thaïch Quan AÂm, ñeán Giang Nam laøm noäi tuyeán trong voõ laâm, giuùp ba ta
vieäc naày vieäc noï ? Ñeå deã beà hoaït ñoäng naøng laáy ngöôi laøm choàng, möôïn chieâu baøi
thieáu phu nhaân UÛng Thuùy sôn trang ñeå che chôû thaân phaän thöïc söï cuûa moät keû gian
teá !
Lyù Ngoïc Haøm hoûi tieáp:
-Neáu naøng laø ñoàng ñaûng cuûa Thaïch Quan AÂm, taïi sao naøng giaûi ñoäc cho boïn Hoà
Thieát Hoa ?
Tieåu Phi ñaùp:
-Taïi vì luùc ñoù, naøng thaáy ta ñaõ haï saùt Thaïch Quan AÂm roài, ñaïi cuoäc cuûa baø aáy
caàm nhö hoûng, naøng khoâng coøn hy voïng gì nöõa, do ñoù, naûy sinh ra caùi yù cöùu boïn
Hoà Thieát Hoa ñeå taïo moät maûnh ñaát ruùt lui neáu sau naày caàn thoaùi boä. Huoáng chi,
gieát boïn Hoà Thieát Hoa, naøng chaúng thu hoaïch moät lôïi ích naøo caû, thì gieát laøm gì ?
Lyù Ngoïc Haøm vuït cöôøi lôùn, cöôøi cuoàng daïi. Trong tieáng cöôøi coù nieàm bi phaãn,
oaùn haän roõ reät.
Ñoaïn haén thoát:
-Löu Höông ! Löu Höông ! Ngöôi quaù thoâng minh ! Raát tieác laø ngöôi thoâng minh
quaù ñoä !
Tieåu Phi giaät mình:
Long hổ phong vân - Hồi 80 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 80 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 80 9 10 805