Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 81

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
760
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI MOÁT
NGÖÔI CHEÁT, TA SOÁNG
Lieãu Voâ My nhìn thoaùng qua Hoà Thieát Hoa, trong aùnh maét naøng hieän roõ veû
khinh mieät, chöøng nhö naøng muoán noùi:
-Baèng moät ngöôi maø daùm noùi nhö vaäy aø? Cho duø traêm Hoà Thieát Hoa, ngaøn Hoà
Thieát Hoa ñeán gaëp ngöôøi ñoù, laø caàm nhö luøa deâ non vaøo hang coïp.
Nhöng naøng noùi ra laøm chi caùi yù nghó ñoù? Noùi voâ ích, laïi theâm uaát haän cho hoï
Hoà.
Naøng thôû daøi tieáp:
-Tuy ta khoâng daùm ñeán, song tình theá böùc baùch, ta khoâng ñeán khoâng ñöôïc! Tröø
ra ta khoâng muoán soáng!
Hoà Thieát Hoa laïi hoûi:
-Cuoái cuøng ngöôi coù gaëp y khoâng?
Lieãu Voâ My gaät ñaàu:
-Gaëp.
Hoà Thieát Hoa thaáp gioïng:
-Ngöôøi ñoù giaûi ñoäc cho ngöôi ñöôïc chaêng?
Lieãu Voâ My gaät ñaàu:
-Haén laø ñöôïc roài! Nhöng phaûi coù ñieàu kieän!
Hoà Thieát Hoa troá maét:
-Ñieàu kieän gì?
Lieãu Voâ My ñieàm nhieân:
-Baát quaù, tìm cho y moät vaät! Ñem vaät ñoù ñeán cho y, y giaûi ñoäc cho ta lieàn.
Hoà Thieát Hoa caøng chuù yù hôn. Y coù veû khaån tröông, chöøng nhö y ñaõ ñoaùn ra vaät
ñoù laø gì roài. Nhöng y phaûi hoûi:
-Vaät gì?
Lieãu Voâ My gaèn töøng tieáng:
-Chieác ñaàu cuûa Löu Höông!
***
Taát caû ñeàu söõng sôø.
Laâu laém, Hoà Thieát Hoa nhìn sang Tieåu Phi, cöôøi khoå:
Long hổ phong vân - Hồi 81 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 81 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 81 9 10 941