Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 82

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
769
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI HAI
TIEÂN CAÛNH VAØ ÑÒA NGUÏC
Boãng Tieåu Phi thôû daøi:
-Taåu phu nhaân khoâng noùi, taïi haï cuõng ñoaùn ra roài!
Hoà Thieát Hoa haáp taáp hoûi:
-Ai? Ai?
Tieåu Phi buoâng goïn:
-Thuyû Maãu AÂm Cô!
Hoà Thieát Hoa cheát saéc ngay. Ñoâi maét cuûa y cuõng maát aùnh saùng luoân.
Taát caû moïi ngöôøi ñeàu cheát saéc.
Taïi Trung Nguyeân, coøn ai khoâng bieát nhaân vaät ñoù? Vaø khoâng moät ai daùm noùi
ñeán danh hieäu, khoâng moät ai thích nghe danh hieäu baø.
Taát caû haøo kieät voõ laâm, xem caùi danh hieäu ñoù laø moät ñieàm baát thöôøng.. Nghe
ñeán, hoaëc noùi ñeán laø y nhö coù söï baát thöôøng xaûy ñeán tieáp theo ñoù.
Tuy nhieân, Haéc Traân Chaâu sinh tröôûng taïi sa maïc, khoâng töøng nghe danh hieäu
ñoù, hoaëc giaû chæ nghe phôùt qua thoâi.
Naøng ñoäng tính hieáu kyø hoûi:
-Thuyû Maãu AÂm Cô? Ai? Chöøng nhö toâi coù nghe ai ñaõ ñeà caäp ñeán nhaân vaät ñoù thì
phaûi!
Hoà Thieát Hoa ñaùp:
-Laø Thaàn Thuyû Nöông Nöông, laø cung chuû Thaàn Thuyû Cung!
Haéc Traân Chaâu vuït bieán saéc!
Thì ra, gaøng chæ bieát caùi teân Thaàn Thuyû Nöông Nöông, Thaàn Thuyû Cung chuû chöù
naøng khoâng hieåu caùi hieäu Thuyû Maãu AÂm Cô.
Tieåu Phi nhìn Lieãu Voâ My hoûi:
-Taïi haï ñoaùn coù ñuùng khoâng, taåu phu nhaân?
Lieãu Voâ My traàm ngaâm moät luùc laâu roài gaät ñaàu, roài thôû daøi buoâng nheï:
-Ñuùng!
Haéc Traân Chaâu thoát:
-Toâi chæ nghe ñeán Thaàn Thuyû Cung chuû, chöù chöa töøng nghe danh hieäu Thuyû
Maãu AÂm Cô! Ngôø ñaâu, hai danh hieäu nhöng moät ngöôøi. Toâi tuy ít coù dòp vaøo Trung
Nguyeân, song vaãn nghe khaùch giang hoà khaùo chuyeän vôùi nhau raát nhieàu veà Thaàn
Thuyû Cung chuû. Baø aáy laø ñeä nhaát quaùi nhaân trong voõ laâm. Tính khí cuûa Thaïch
Quan AÂm töông töï vôùi baø. Bình sinh, raát haän nam nhaân, voâ luaän laø nam nhaân naøo,
Long hổ phong vân - Hồi 82 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 82 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 82 9 10 214