Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 83

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
779
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI BA
TAÙC PHONG TIEÀN BOÁI
Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn thoát:
-Theá laø taåu phu nhaân cuõng khoâng thaáy maët Thuyû Maãu AÂm Cô!
Lieãu Voâ My thôû daøi:
-Baát quaù, toâi ñoaùn ngöôøi phaùt ra thanh aâm ñoù laø ba ta chöù thöïc söï, toâi naøo coù thaáy
ai ñaâu? Ñeán caû nhöõng moân haï cuûa baø, toâi cuõng khoâng gaëp moät ngöôøi naøo caû!
Hoà Thieát Hoa hoûi:
-Roài taåu phu nhaân trôû veà nhö theá naøo?
Lieãu Voâ My thoát:
-Toâi khoâng coøn yù thöùc thôøi gian, neân chaúng roõ laø mình van caàu ñöôïc bao laâu,
boãng ngöûi phaûi moät muøi gì laï laém, muøi naøy thì thôm, dòu, phaûng phaát nhö muøi hoa
ñoàng noäi, nhö söõa meï... Ngöûi phaûi muøi ñoù, baát giaùc toâi nguû lieàn.
Hoà Thieát Hoa chôùp maét:
-Vaø luùc tænh laïi, taåu phu nhaân laïi thaáy mình ôû trong am Boà Ñeà?
Lieãu Voâ My gaät ñaàu:
-Phaûi!
Naøng traàm gioïng, tieáp:
-Luùc toâi tænh laïi, y phuïc ñaõ khoâ, laõo ni ngoài ñoái dieän vôùi toâi, tay caàm cheùn traø toâi
ñaõ uoáng tröôùc ñoù. Toâi coù caûm töôûng laø baø khoâng heà hay bieát nhöõng gì ñaõ xaûy ñeán
cho toâi. Laàn naøy thì baø caâm, baø ñieác neân toâi khoâng ñoái thoaïi vôùi baø ñöôïc.
Toáng Ñieàm Nhi vaãn coøn sôï nhö thöôøng:
-Phu nhaân cho raèng mình naèm moäng?
Lieãu Voâ My mô maøng:
-Chöù coøn gì nöõa! Tuy ñuùng laø söï thaät, song chính mình laø ngöôøi trong caûnh, cuõng
chaúng laøm sao tin ñöôïc laø söï thaät!
Lyù Hoàng Tuï nheách nuï cöôøi khoå:
-Toâi khoâng coøn höùng ñeán Thaàn Thuyû Cung roài!
Toáng Ñieàm Nhi nhìn sang Toâ Dung Dung hoûi:
-Theá laø nghóa laø sao? Thaàn Thuyû Cung thöïc söï coù boä maët nhö theá naøo?
Naøng hoûi Toâ Dung Dung, song khoâng hy voïng nghe naøng ñaùp. Bôûi naøng bieát roõ,
Toâ Dung Dung khoâng theå ñaùp ñöôïc!
***
Long hổ phong vân - Hồi 83 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 83 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 83 9 10 215