Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 85

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://hello.to/kimdung
800
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI LAÊM
NHAÂN VI TAØI TÖÛ
Thuaät khinh coâng cuûa ngöôøi ñoù cao sieâu voâ töôûng.
Tieåu Phi cuõng phaûi kinh ngaïc. Hoà Thieát Hoa traàm gioïng:
-Mình khoâng tìm hoï gaây söï, hoï laïi tìm ñeán mình.
Tieåu Phi bieát Hoà Thieát Hoa duøng tieáng hoï laø aùm chæ laõo nhaân thaàn bí, dó nhieân
goàm luoân caû Hoaøng Loã Tröïc.
Nhöng, chaøng hoaøi nghi ñaùp:
-Ta xem khoâng phaûi hoï ñaâu!
Hoà Thieát Hoa höø kheõ:
-Lyù do?
Tieåu Phi thoát:
-Laõo aáy töï giaáu haønh tung, sôï khoâng caån maät laøm gì daùm khieâu khích chuùng ta?
Hoà Thieát Hoa laïi höø moät tieáng:
-Khoâng phaûi laõo thì coøn ai nöõa? Ngöôi phaûi bieát, thaân phaän ñoù, chaúng phaûi moãi
ai treân giang hoà cuõng coù ñöôïc.
Tieåu Phi cöôøi nheï:
-Vaø ngöôi phaûi bieát, vuøng naøy thuoäc Thaàn Thuyû Cung ñaáy!
Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi:
-Ngöôi caøng neân bieát hôn nöõa, ngöôøi ñoù laø nam nhaân, ñaõ laø nam nhaân thì ñöông
nhieân khoâng theå laø moân haï cuûa Thaàn Thuyû Cung roài. Khoâng leõ ngöôi laïi khoâng
nhaän ra y laø nam hay nöõ nöõa sao?
Hoï noùi chuyeän, thaân phaùp cuûa hoï chaäm laïi phaàn naøo. Vaø ngöôøi chaïy tröôùc boû hoï
laïi sau khoaûng caùch khaù xa.
Hoà Thieát Hoa cau maøy:
-Nhanh leân!
Tieåu Phi laéc ñaàu:
-Caàn gì? Y ñaõ tìm ñeán chuùng ta, töï nhieân y phaûi ñôïi, chaïy gaáp laøm chi cho meät?
Ñuùng nhö lôøi chaøng lieäu, ngöôøi chaïy tröôùc chaäm chaân laïi. Y döøng chaân treân noùc
moät ngoâi nhaø thaáp. Y ñöa tay vaãy hoï.
Tieåu Phi boãng thoát:
-Ngöôi trôû laïi gaáp, chieáu coá Toâ Dung Dung. Bieát ñaâu chuùng chaúng aùp duïng keá
Ñieäu Hoå Ly Sôn?
Long hổ phong vân - Hồi 85 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 85 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 85 9 10 135