Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 87

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NHT http://hello.to/kimdung
820
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI BAÛY
ÑÖÔØNG RANH SOÁNG CHEÁT
Gioïng noùi ñoù, raát quen thuoäc ñoái vôùi Hoà Thieát Hoa vaø Sôû Löu Höông, song trong
nhaát thôøi, caû hai khoâng nhaän ra ngöôøi.
Khi ngöôøi thaáp nhoû ñeán beân cöûa soå, boïn Sôû Löu Höông môùi nhô ra laø luùc thoaùt
ñi, queân kheùp caùnh cöûa laïi.
Döôùi aùnh sao môø môø, Sôû Löu Höông vaø Hoà Thieát Hoa baây giôø môùi thaáy ñöôïc
maët ngöôøi ñoù.
Caû hai heát söùc kinh ngaïc.
Ngöôøi ñoù chính laø laõo nhaân thaàn bí hoï ñaõ gaëp taïi UÛng Thuyù Sôn Trang.
Coøn ngöôøi kia tuy chöa hieän ra nôi khung cöûa soå, boïn Sôû Löu Höông cuõng thöøa
hieåu laø Quaân töû kieám Hoaøng Loã Tröïc.
Hoï ñeán ñaây laøm gì, luùc ñeâm saâu! Taïi sao hoï sôï bò baïi loä haønh tung?
Hoà Thieát Hoa vaø Sôû Löu Höông voâ cuøng kyù quaùi!
Trong aùnh maét cuûa laõo nhaân thaàn bí aån öôùc coù veû höùng khôûi maø cuõng khích ñoäng
phi thöôøng.
Tuy nhieân, laõo nhìn ra beân ngoaøi, qua boùng ñeâm moâng lung nhìn ñeán xuaát thaàn,
töï nhieân, veû höùng khôûi khích ñoäng khoâng coøn nöõa, moït luùc laâu, laõo thôû daøi, thoát:
-Trong maáy naêm sau naøy, laõo phu laïi sanh taùnh hay nghi ngôø! Caùc haï...
Hoaøng Loã Tröïc voã tay leân ñaàu vai laõo mæm cöôøi:
-Laõo phu khoâng traùch caùc haï ñaâu! Ai ôû trong hoaøn caûnh cuûa caùc haï cuõng phaûi
caån thaän, deø daët nhö caùc haï caû!
Laõo nhaân bí maät cuùi ñaàu, caát gioïng buoàn buoàn:
-Döôùi gaàm trôøi naøy, ai ai cuõng muoán tröø dieät laõo phu! Chæ coù caùc haï! Tröôùc sau
caùc haï khoâng heà boû rôi laõo phu, chaúng nhöõng lao phu khoâng ñaùp ñöôïc thònh tình ñoù
maø laïi coøn laøm phieàn luî ñeán caùc haï nöõa!
Hoaøng Loã Tröïc oân toàn ñaùp:
-Baèng höõu, quyù ôû choã töông tri, voâ luaän caùc haï ñoái vôùi ngoaïi nhaân nhö theá naøo,
laõo phu khoâng caàn bieát, laõo phu chæ bieát laø caùc haï trung thaønh chana thöïc vôùi laõo
phu nhö theá ñuû laém roài! Treân theá gian naøy, khoâng moät ai ñaùng cho laõo phu tin
töôûng baèng caùc haï.
Laõo mæm cöôøi, tieáp:
-Caøng veà giaø, caøng khoù tìm moät baèng höõu trung thaønh, chaân thöïc nhö caùc haï!
Laøm gì coù moät ngöôøi thöù hai nhö caùc haï!
Long hổ phong vân - Hồi 87 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 87 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 87 9 10 238