Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 88

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NHT http://hello.to/kimdung
831
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI TAÙM
UÛ MOÄNG XUAÂN TÌNH
Ngaõ xuoáng neàn hoïc ñöôøng roài, Hoaøng Loã Tröïc coøn noùi ñöôïc moät caâu cuoái cuøng,
tröôùc khi hoân meâ.
Laõo noùi, thaáp gioïng, song Hoà Thieát Hoa nghe raát roõ.
Laõo buoâng töøng tieáng moät:
-Laõo phu khoâng laàm caùc haï!
Bò Huøng Nöông Töû haï thuoác meâ, laõo ngaõ xuoáng, theá maø laõo coøn noùi ñöôïc caâu ñoù!
Kyø quaùi thaät!
***
Huøng Nöông Töû khoùc.
Laõo nhìn Hoaøng Loã Tröïc qua maøn leä, khoùc moät luùc, laõo quyù xuoáng laïy Hoaøng Loã
Tröïc ba laïy, roài côûi chieác aùo ngoaøi, choaøng leân mình Hoaøng Loã Tröïc.
Laøm caùi vieäc ñoù, laõo rung tay thaáy roõ.
Roài laõo rung rung gioïng thoát:
-Laõo phu khoâng xöùng ñaùng vôùi caùc haï!
Moät caâu noùi ngaén, goàm maáy tieáng, haøm söùc bao nhieâu öu uaát, bò thöông, thoáng
khoå, ngöôøi nghe chaúng traùnh khoûi muûi loøng!
Boãng, laõo ñöùng leân chaïy bay ra ngoaøi!
Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi laåm nhaåm:
-Laõo coù yù töù gì theá?
Sôû Löu Höông thôû daøi:
-Laõo muoán vaøo Thaàn Thuyû Cung, voâ luaän con gaùi laõo coøn soáng hay cheát, laõo
phaûi vaøo ñoù, thaáy maët laàn cuoái cuøng. Nhöng laõo bieát Hoaøng Loã Tröïc chaúng bao giôø
ñeå cho laõo ñi!
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu:
-Bôûi bieát roõ, laõo vaøo ñoù laø phaûi cheát taïi ñoù, Hoaøng Loã Tröïc khoâng nôõ nhìn thaáy
laõo daán thaân vaøo caûnh cheát!
Sôû Löu Höông traàm buoàn tieáp:
-Ñuùng vaäy! cho neân, ta muoán theo daáu laõo vaøo cung. Phaàn ngöôi ôû laïi chieáu coá
Ñaùi vaø Hoaøng nhò vò tieàn boái.
Thoát xong, chaøng voït ñi lieàn.
Long hổ phong vân - Hồi 88 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 88 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 88 9 10 830