Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 89

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NHT http://hello.to/kimdung
840
CHÖÔNG THÖÙ TAÙM MÖÔI CHÍN
HOÅ HUYEÄT LONG ÑAØM
Cung Nam Yeán baát thình lình böôùc tôùi, ngaõ vaøo loøng Huøng Nöông Töû.
Naøng voøng tay, ngang qua löng laõo, töø töø nhích laõo veà phía chieác thuyeàn.
Naøng run rung gioïng:
-Nhöng ta tình nguyeän!
Huøng Nöông Töû caén moâi, maét chôùp chôùp, hoûi:
-Coâ nöông khoâng hoái haän sau naøy?
Cung Nam Yeán laéc ñaàu:
-Moät laàn thoâi! Cho ta bieát khoaùi laïc! Moãi khi buoàn coâ tòch, ta hoài öùc laïi, ta vaãn
coù theå khoan khoaùi nhö hoâm nay!
Huøng Nöông Töû do döï moät chuùt, ñoaïn beá naøng leân, böôùc xuoáng thuyeàn.
Sôû Löu Höông thôû daøi, thaàm nghó:
-Naøng cam taâm, tình nguyeän hieán daân, ta can thieäp laøm gì?
Khoâng laâu laém, con thuyeàn lay chuyeån, soùng nöôùc nhaáp nhoâ coù tieáng reân ö öû.
Sôû Löu Höông laïi thôû daøi:
-Moät ñoaù hoa röõa nhuî, con ong ñaõ môû ñöôøng khai loái cho möa gioù phuõ phaøng.
Boãng Huøng Nöông Töû ruù leân moät tieáng thaûm.
Sôû Löu Höông giaät baén mình.
Tröôùc ñoù, chaøng quay ñaàu nhìn nôi khaùc, khoâng muoán thaáy maõi con thuyeàn chao
chao qua tieáng reân ö öû beân trong.
Baây giôø, chaøng phaûi nhìn laïi.
Huøng Nöông Töû ñaõ böôùc ra muõi thuyeàn, ñöùng thaúng ngöôøi, thaân hình rung rung,
maùu töø ngöïc chaûy xuoáng rong roøng.
Cung Nam Yeán baät cöôøi haên haéc:
-Ngöôi baát taát phaûi kinh haõi! Baát quaù, ta muoán bieát quaû tim cuûa ngöôøi theá naøo
thoâi, ta muoán moi noù ra maø nhìn taän maét thoâi! Ta coù yù gieát ngöôi ñaâu.
Moi tim ngöôøi ta, maø baûo laø khoâng muoán gieát cheát! Thaät laø caùi caûnh dôû khoùc dôû
cöôøi cho Huøng Nöông Töû!
Huøng Nöông Töû ñöa hai tay che ngöïc, rung rung gioïng hoûi:
-Coâ nöông...coâ nöông...taïi sao coâ nöông laøm theá?
Cung Nam Yeán cöôøi rôïn:
-Taïi sao ta laøm theá? Ngöôi töôûng thaät söï ta meâ ngöôi aø?
Long hổ phong vân - Hồi 89 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 89 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 89 9 10 203