Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 9

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT http://hello.to/kimdung
93
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN
TAI HOÏA VAØ MYÕ NHAÂN
Caøng nghó, Tieåu Phi caøng theâm haõi huøng, ñaûo maét nhìn quanh boán phía, khoâng
moät daáu veát gì khaùc laï, chöùng toû ñoái phöông khoâng nhöõng cao dieäu veà voõ coâng maø
haønh ñoäng cuõng thaät laø kheùo leùo kyõ caøng. Khoù tìm ra ñöôïc ngöôøi thöù hai nhö theá !
Nhìn chieác xaùc coøng queo cuûa Thieân Öng Töû, Tieåu Phi cheùp mieäng uû ruû:
-Tuy chaún gphaûi toâi gieát ñaïo tröôûng, nhöng ñaïo tröôûng vì toâi maø bò gieát. Giaù nhö
keû ñoù khoâng bieát laø toâi muoán tìm ñaïo tröôûng thì vò taát y ñaõ gieát ñaïo tröôûng laøm chi
? Tieác raèng, luùc coøn soáng ñaïo tröôûng ñaõ naém caùi chìa khoùa bí maät ñoù, nhöng chính
ñaïo tröôûng laïi khoâng hay bieát !
Cho ñeán baây giôø, chaøng chæ phaêng ra ñöôïc moät manh moái duy nhaát, ñoù laø söï
truøng hôïp cuûa Taû Höïu Tranh, Taây Moân Thien, Laõnh Töïu Töû vaø Traùc Moäc Hôïp.
Nhaát ñònh laø ho sau khi tieáp ñöôïc phong thö noï lieàn voäi vaõ ra ñi. vaø taát nhieân,
boán phong thö noï cuøng do moät ngöôøi phaùt ra, ñoù cuõng laø ñaàu moái maø Tieåu Phi caàn
phaêng ra.
Muoán vaïch ñöôïc ñieàu bí maät aáy, Tieåu Phi caàn phaûi bieát roõ:
-Keû ñöa thö laø ai ?
-Treân thö ñaõ vieát nhöõng gì ?
***
Nhöõng taûng ñaù loùt ñöôøng, boùng nhaün vì veát chaân ngöôøi maøi giuõa, döôùi aùnh traêng
giöõa tröa, oùng aùnh ñeán choùi maét.
Tieåu Phi löõng thöõng treân ñöôøng ñi, moâi tuy vaãn giöõ nuï cöôøi, nhöng thaät ra loøng
chaøng heát söùc chaùn naûn !
Taû Höïu Tranh, Taây Moân Thieân, Linh Töïu Töû, ba keû tieáp ñöôïc phong thö kyø bí,
cuõng laø ba nhaân chöùng quan troïng ñeàu tröôùc sau maát tích.
Luoân nhöõng keû lieân heä maät thieát nhaát cuûa hoï coù theå bieát ñöôïc ít nhieàu haønh tung
bí maät cuûa hoï nhö Toáng Cang, Döông Tuøng, Thieân Öng Töû cuõng bò gieát cheát ñeå
cheát ñeå dieät khaåu. Chæ coøn laïi duy nhaát laø nôi Traùc Moäc Hôïp, may ra coù theå doø
phaêng ñöôïc chuùt ít moái manh.
Nhöng, tröôùc ñi, bieát raèng Traùc Moäc Hôïp coù theå phong thö laïi nhaø ?
Maø duø cho coù ñeå laïi nhaø, nhöng laøm sao bieát laø giao cho ai ?
Hay duø cho Tieåu Phi coù bieát teân ñöôïc giöõ phong thö nhöng giöõa vuøng sa maïc
meânh moâng Ñai qua Bích ñoù, moät vuøng bieån caùt muoân daëm bao la haàu nhö khoâng
bôø beán ñoù, laøm sao bieát ñöôïc toâng tích cuûa haén ôû ñaâu maø tìm ?
Long hổ phong vân - Hồi 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 9 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 9 9 10 466