Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 90

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NHT http://hello.to/kimdung
849
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI
THUÛY MAÃU AÂM CÔ
AÅn mình döôùi ñaùy nöôùc, nhö Sôû Löu Höông ñaõ nghó, chaúng phaûi laø moät phöông
phaùp vaïn toaøn vaø vónh cöûu.
Ñaõ laø taïm thôøi, thì tình traïng ñoù phaûi chaám döùt, sôùm hay muoän do söùc chòu ñöïng
cuûa chaøng.
Song duø chaøng coù chòu ñöïng ñöôïc bao laâu cuõng theá, chaúng leõ ôû maõi trong nöôùc.
Duø ôû trong nöôùc, chaúng leõ chaøng lô löûng giöõa hoà, nöôùc raát trong, ñöùng treân bôø
vaãn nhìn thaáy roõ! Cuõng may laø veà ñeâm, chöù gaëp ban ngaøy, chaèng ñaõ bò thieáu nöõ
Cöûu muoäi naøo ñoù phaùt hieän roài!
Chaøng ñi laàn ñeán moät truï ñaù, neùp mình beân caïnh, töø töø troâi mình leân, loù ñaàu vöøa
ñuû nhìn quanh.
Truï ñaù nhoâ cao khoûi maët nöôùc, che khuaát thaân hình chaøng.
Baây giôø taïm thôøi yeân taâm roài, chaøng baét ñaàu suy luaän veà nhöõng vieäc vöøa quaù.
Sôû Löu Höông taïo neân ñòa ñaïo ñoù ñeå laøm gì? Taïi sao ñaàu cô quan ñaët ngay taïi
phoøng nguû cuûa baø?
Coøn ai toan ñoät nhaäp Thaàn Thuyû Cung vaø bò phaùt hieän?
Chaøng nhìn quanh, coá tìm xem keû naøo to gan daùm laøm caùi vieäc chaøng ñang laøm.
Nhöng, chaøng khoâng phaûi thaát voïng, bôûi maáy phuùt sau, ba boùng ngöôøi töø xa, do
ñoäng khaåu lao mình vuùt ñeán nhö muõi teân.
Ba boùng ngöôøi nhaém höôùng ni am maø ñeán.
Hoï xaâm nhaäp Thaàn Thuyû Cung moät caùch coâng khai. Vaøo ñoäng khaåu roài, hoï
ngang nhieân chaïy ñeán hoà ñöùng caïnh truï ñaù.
Sôû Löu Höông ñaõ nhaän ra hoï!
Nhaän ra hoï, chaøng bieán saéc maët.
Bôûi, hoï laø Hoaøng Loã Tröïc, Ñaùi Ñoäc Haønh vaø Hoà Thieát Hoa!
***
Caû ba vöøa döøng chaân, töø boán phía hôn möôi boùng traéng xuaát hieän, hoaëc ñöùng döïa
coäi caây, hoaëc ñi qua ñi laïi, hoï aâm thaàm xuaát hieän, nhö nhöõng boùng maø , khoâng gaây
tieáng ñoäng, khoâng noùi naêng gì.
Boïn Hoà Thieát Hoa, Hoaøng Loã Tröïc, Ñaùi Ñoäc Haønh cuøng giaät mình, caáp toác phi
thaân leân moät taûng ñaù caïnh hoà, cuøng ñöa löng laïi, cuøng nhìn ra ba maët chôø ñòch.
Long hổ phong vân - Hồi 90 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 90 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 90 9 10 767