Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 91

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
857
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI MOÁT
TA SOÁNG NGÖÔI CHEÁT
Thuûy Maãu AÂm Cô ñöa tay chæ Hoà Thieát Hoa:
-Coøn gaõ ñoù ?
Hoà Thieát Hoa tröøng maét nhìn Cung Nam Yeán thaàm ñaéc yù, nghó:
-Neáu ngöôi bieát ñöôïc lai lòch voõ coâng cuûa ta, ta boäi phuïc ngöôi laém laém !
Cung Nam Yeán traàm ngaâm moät chuùt , roài töø töø thoát:
-Haén cuõng nhö Löu Höông treân giang hoà khoâng moät ai bieát lai lòch voõ coâng cuûa
caû hai. Thieân haï chæ bieát hoï xuaát thaân töø theá gia danh toäc, chuoäng voõ coâng töø nhoû,
ngöôøi trong gia ñình coù thænh raát nhieàu voõ sö giaùo huaán hoï, song taøi naêng cuûa hoï
khoâng maûy may lieân quan ñeán nhöõng gì caùc voõ sö ñoù daïy hoï.
Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu cöôøi nheï:
-Ñuùng nhö vaäy !
Cung Nam Yeán tieáp:
-Cho neân, luùc ñoù ai ai cuõng hoaøi nghi laø trong gia ñình hoï, coù chöùa chaáp moät vò
cao nhaân aån tích mai danh naøo ñoù, ngaàm chæ ñieåm cho hoï. Cuõng coù ngöôøi ñaët giaû
thuyeát hoï may maén gaëp moät quyeån bí kieáp voõ coâng naøo cuûa tieàn nhaân löu laïi.
Hoà Thieát Hoa cöôøi:
-Bieát ñöôïc maáy ñieàu ñoù, keå ra cuõng chaúng phaûi deã daøng !
Cung Nam Yeán khoâng ñeå yù ñeán y, cöù tieáp:
-Haén vôùi Löu Höông cuøng lôùn leân, cuøng soáng chung moät baàu khoâng khí, song voõ
coâng cuûa hai laïi baát ñoàng. Haén chuyeân veà cöông vaø maõnh, möôïng töôïng voõ coâng
cuûa Thieát Huyeát Ñaïi Kyø moân naêm xöa !
Hoà Thieát Hoa khoâng coøn cöôøi ñöôïc nöõa. Baây giôø thì y loä veû kinh sôï ra maët.
Cung Nam Yeán khoâng buoàn nhìn y nöûa maét, cöù tieáp:
-Sau khi Thieát Trung Ñöông chaán höng Thieát Huyeát Ñaïi Kyø moân moät hoâm cha
con Daï Ñeá ñeán thaêm vaø môøi moät ngöôøi trong Ñaïi Kyø moân laø Xích Tuùc Haùn tieàn boái
vaân du haûi ngoaïi. Maáy vò ñoù, coù ñi ngang qua queâ quaùn cuûa haén. Suy theo ñoù, coù
theå laäp luaän raèng, voõ coâng cuûa Löu Höông do Daï Ñeá ñaõ truyeàn daïy, coøn haén thì
ñöôïc Xích Tuùc Haùn reøn luyeän.
Hoà Thieát Hoa thôû daøi laåm nhaåm:
-Laàn naøy, coâ nöông ñoaùn khoâng truùng laém song cuõng chaúng sai bao nhieâu. Thaûo
naøo maø khaùch giang hoà chaúng ngaùn ngöôøi trong Thaàn Thuûy Cung ! Coâ nöông quaû
thaät coù moät kieán thöùc saâu roäng ñaáy !
Long hổ phong vân - Hồi 91 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 91 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 91 9 10 101