Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 92

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
869
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI HAI
TAÂM LYÙ BIEÁN ÑOÅI
Thuûy Maãu AÂm Cô trôû laïi ñaây, khoâng luïc soaùt thaïch thaát lieàn. Tieåu Phi taïm thôøi
chöa ñeán ñoåi nguy haïi.
Song, baø trôû laïi ñaây coù nghóa laø cuïc dieän taïi hoà ñaõ keát thuùc roài. Baø an toaøn trôû
laïi, thì ñoái phöông haún khoâng an toaøn roài.
Ñoái phöông cuûa baø laø boïn Hoà Thieát Hoa. Theá caû ba ñaõ bò baø haï heát roài sao ?
Tieåu Phi nghó ñeán ñieàu ñoù, laïi khaån tröông leân.
Ba ngöôøi ñoù bò haï roài, chaøng coøn ôû ñaây laøm gì ?
Chaøng khoâng theå ôû maõi trong tuû, maø chaøng cuõng khoâng daùm chaïy ñi ! Ñaõ theá
chaøng laïi bieát chaéc, sôùm muoän gì baø cuõng môû tuû thay aùo. Sôùm muoän gì, chaøng cuõng
bò phaùt hieän.
Ai ôû trong nhöõng tröôøng hôïp chaøng, haún phaûi ñieân leân vì lo roài !
Song Tieåu Phi coá giöõ bình tænh, bôûi chaøng nghó, coù lo roái khaån caáp cuõng chaúng
ích gì.
Chaøng nhaát ñònh chôø cô hoäi. Ñeán phuùt cuoái cuøng, neáu khoâng coù cô hoäi toát, thì
ñaønh cho vieäc gì xaûy ra, cöù xaûy ra gaëp vieäc laøm sao, chaøng seõ tuøy cô öùng phoù.
Nhöng cô hoäi chaøng ñôïi ñoù chaéc coù chaêng ? Chaøng khoâng maûy may hy voïng, tuy
vaäy vaãn coá chôø.
Khoâng chôø thì chaøng coøn laøm ñöôïc gì hôn ?
Moät luùc sau Cung Nam Yeán trôû laïi.
Trong thieân haï, baát cöù trong moân phaùi naøo, moân ñoà vaøo phoøng sö phoù, tröôùc heát
phaûi baåm baùo gaëp maët roài, phaûi vaán an, ngoài ñöùng coù toân ty, noùi naêng coù leã ñoä.
Voõ laâm khoâng caâu chaáp tieåu tieát, song kyû luaät phaûi ñöôïc toân troïng.
Haø huoáng taïi nôi Thaàn Thuûy Cung, quy cuõ heát söùc laø sum nghieâm !
Nhöng Cung Nam Yeán töø beân ngoaøi ñi thaúng vaøo, khoâng caàn leân tieáng, vaøo roài
ñeán thaúng chieác giöôøng nôùi Thuûy Maãu AÂm Cô ñang naèm.
Naøng ñieàm nhieân ngoài xuoáng giöôøng, nhö vôï vaøo phoøng cuûa choàng.
AÂm Cô cuõng chaúng noùi gì.
Cung Nam Yeán caát tieáng tröôùc:
-Toâi cho nhoát ba ngöôøi ñoù roài ! Chôø luùc hoï tænh laïi, toâi seõ giao cho Tam thô hoûi
cung hoï !
Moät ñeä töû coù theå duøng gioïng ñoù, ñoái thoaïi vôùi sö phoù chaêng ?
Vaäy maø AÂm Cô chaúng traùch cöù !
Long hổ phong vân - Hồi 92 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 92 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 92 9 10 888