Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 93

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
880
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI BA
ÑAÙNH NHAU DÖÔÙI NÖÔÙC
AÂm Cô cöôøi laïnh:
-Ngöôi ñöøng mong khieâu khích ta ! Gieát ngöôi laø caùi vieäc deã daøng nhö ta phaát
baøn tay ! Taïi sao ta phaûi vaát vaû quaàn vôùi ngöôi cho phí söùc ?
Tieåu Phi thoát:
-Coù moät vieäc, chaúng bao giôø baø bieát ñöôïc, neáu baø khoâng thaû taïi haï ra. vónh vieãn
baø khoâng bieát ñöôïc !
AÂm Cô laáy laøm laï :
-Vieäc gì ?
Tieåu Phi ñieàm nhieân:
-Huøng Nöông Töû khoâng ôû trong chieác tuû naày, thì laõo ôû ñaâu ? Ñieàu bí maät ñoù, chæ
coù moãi moät mình taïi haï bieát ! Treân theá gian naøy, chaúng coù keû thöù hai naøo bieát ! Maø
duø coù bieát, keû ñoù chaúng bao giôø noùi vôùi baø !
Chaøng thoát vôùi gioïng thaûn nhieân, thöïc ra, chaøng hoài hoäp voâ cuøng.
Chaøng ñang lo sôï. Neáu Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng hieáu kyø, thì chaøng caàm chaéc caùi
cheát roài !
Chaøng thaùo moà hoâi laïnh !
Bôûi, ñoù laø caùi cô hoäi toái haäu cuûa chaøng.
Mieãn laø AÂm Cô baèng loøng môû cöûa tuû cho chaøng böôùc ra thoâi ! Böôùc ra laø coù hy
voïng thoaùt naïn, coøn hôn bò nhoát nhö theá laø voâ voïng.
Ngôø ñaâu, Thuûy Maãu AÂm Cô khoâng hoûi, maø cuõng khoâng noùi gì !
Laâu laém, chaøng nghe chieác tuû nhích ñoäng, nhöng raát kheõ. Keá tieáp, coù tieáng môû
moät vaät gì ñoù, chöøng nhö moät caùnh cöûa bí maät.
Baø öôùm thöû chieác tuû.
Baø goïi ñoà ñeä beân trong caùnh cöûa ñoù !
Baø caát tieáng:
-Khieâng caùi tuû naày, boû giöõa ñaùy hoà !
Maïng lònh ñoù, heát söùc kyø quaùi ñoái vôùi ngöôøi nhaän leänh ! Taïi sao baø laïi baûo
quaêng chieác tuû aùo cuûa baø xuoáng hoà ?
Boïn ñeä töû hoaøi nghi song coù naøng naøo daùm hoûi gì ?
Chuùng ñaùp:
-Vaâng !
AÂm Cô thoát:
-Voâ luaän trong tuû coù tieáng ñoäng gì, caùc ngöôi cuõng khoâng ñöôïc nghe, bieát chöa ?
Long hổ phong vân - Hồi 93 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 93 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 93 9 10 602