Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 94

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by NDT & NHT http://hello.to/kimdung
893
CHÖÔNG THÖÙ CHÍN MÖÔI TÖ
CAÙI HOÂN GIEÁT NGÖÔØI
Ñuùng laø moät cuoäc chieán khoâng tieàn khoaùng haäu !
Moät cuoäc chieán quaùi laï nhaát treân ñôøi, ngaøn naêm tröôùc chöa xaûy ra, ngaø n naêm
sau chaúng xaûy ra, moät cuoäc chieán giöõa hai con giao long, giaønh thuûy phaän, cöïc kyø
aùc lieät bieán hoùa, cöïc kyø aûo dieäu !
Neáu khoâng muïc kích taän maét, moät ngöôøi giaøu töôûng töôûng ñeán ñaâu, cuõng khoâng
theå hoäi noåi !
Cung Nam Yeán söõng sôø, nöôùc baén leân, bay vaøo mieäng, naøng cuõng chaúng heà hay
bieát.
Naøng khoâng theå töôûng laø treân theá gian naøy coù ngöôøi daùm giao thuû vôùi Thuûy Maãu
AÂm Cô.
Laïi giao thuû döôùi nöôùc !
Maø chöøng nhö coù phaàn thaéng theá !
Trong nhöõng côn xoaùy cuûa nöôùc hoà, Cung Nam Yeán khoâng nhaän ñöôïc ngöôøi
giao thuû vôùi Thuûy Maãu AÂm Cô laø ai !
Nhöng, naøng möôøng töôïng ñoaùn ra.
Ngöôøi ñoù, phaûi laø Löu Höông Ñaïo Soaùi ! Ngoaøi Löu Höông Soaùi ra coøn ai daùm
so taøi vôùi Thuûy Maãu AÂm Cô ?
Naøng ñieåm moät nuï cöôøi, gaät guø:
-Löu Höông ! Löu Höông ! Ñuùng laø ngöôi ! Khoâng theå laø ai khaùc hôn ngöôi !
oOo
Thöïc ra, Tieåu Phi ñang khoå voâ cuøng !
Neáu chaøng khoân nhôø caùi taøi öùng bieán, nöông theo töøng côn nöôùc dôïn, thì chaéc
chaén laø chaøng ñaõ chìm luoân roài ! Chìn töø laâu roài !
Daàn daàn chaøng caûm thaáy aùp löïc quanh mình raát naëng, caùc maïch maùu nhö coù theå
vôõ tung baát cöù phuùt giaây naøo.
Maùu löu chuyeån maïnh voâ töôûng, cô hoà voït qua thaát khieáu, ra ngoaøi.
Baây giôø chaøng môùi bieát, ôû döôùi nöôùc chaøng vaãn khoâng hy voïng tìm ñöôïc sanh loä!
Chaøng khoâng coøn tin töôûng ôû caùi taøi thuûy chieán cuûa chaøng !
Thuûy Maãu AÂm Cô toû roõ coù sôû tröôøng ñaùnh nhau trong nöôùc ! Coù ñieàu chöôûng theá
cuûa baø keùm maõnh lieät phaàn naøo nhoû moïn thoâi !
Baø vaãn lôïi haïi nhö treân ñaát baèng !
Long hổ phong vân - Hồi 94 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 94 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 94 9 10 458